تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

برآورد تحليلي ميرزان كاهش سختي قاب خمشي داراي تير با دو مقطع كاهش يافته

نام اساتید: نادر فنائي, سيدبهرام بهشتي اول, سيدبهرام بهشتي اول, محتشم دولتشاهي
Nader Fanaei, Seyed Bahram Beheshti Avval, Seyed Bahram Beheshti Avval,
نام دانشجو : زهرا نادعلي پور

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

بررسي رفتار ورق پيوستگي در اتصالات صلب تير به ستون پر شده با بتن (CFST)

نام اساتید: نادر فنائي, مصطفي رضواني شريف, جناب آقاي دكتر سيد رسول مير قادري, مصطفي رضواني شريف
Nader Fanaei, Mostafa Rezvani Sharief, , Mostafa Rezvani Sharief
نام دانشجو : سروش يعقوبي زاده

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

بررسي تاثير پديده وادادگي تنش در كابل هاي پيش تنيده روي عملكرد قابهاي فلزي داراي اتصالات مركز گرا

نام اساتید: نادر فنائي, محمدرسول دلفاني, جناب آقاي دكتر رسول مير قادري, محمدرسول دلفاني
Nader Fanaei, Mohammad Rasoul Delfani, , Mohammad Rasoul Delfani
نام دانشجو : سيد مرتضي اسدالهي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

بررسي امكان حذف تكيه گاه جانبي تكميلي براي تيرهاي با جان جفت در قاب هاي خمشي ويژه و متوسط

نام اساتید: نادر فنائي, محمدرسول دلفاني, جناب آقاي دكتر سيد رسول مير قادري, محمدرسول دلفاني
Nader Fanaei, Mohammad Rasoul Delfani, , Mohammad Rasoul Delfani
نام دانشجو : حميدرضا قائم مقامي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

برسي عملكرد لرزه اي ديوار برشي فولادي موجدار از جنس فولاد نرم

نام اساتید: نادر فنائي, اميرپيمان زندي, اميرپيمان زندي, جناب آقاي دكتر كيارش محتشم دولتشاهي
Nader Fanaei, Amir Peyman Zandi, Amir Peyman Zandi,
نام دانشجو : شروين صفائي فائق

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

كاهش ارتعاش و تغيير مكان (خيز) تيرهاي فولادي بلند با استفاده از كابل هاي پيش تنيده

نام اساتید: نادر فنائي, محمدرسول دلفاني, محمدرسول دلفاني, جناب آقاي دكتر حسن مقدم
Nader Fanaei, Mohammad Rasoul Delfani, Mohammad Rasoul Delfani,
نام دانشجو : فاطمه پرتوي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

بررسي تحليل عملكرد لرزه اي مهاربند هاي ضربدري نوين داراي ميراگر تركيبي تسليم شونده اصطكاكي

نام اساتید: نادر فنائي, سيدبهرام بهشتي اول, سيدبهرام بهشتي اول, جناب آقاي دكتر نادر خواجه احمد عطاري
Nader Fanaei, Seyed Bahram Beheshti Avval, Seyed Bahram Beheshti Avval,
نام دانشجو : محمدمهدي سلطاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

مقايسه رفتار ديناميكي سازه هاي واقع در منطقه حوزه نزديك با استفاده از آناليز IDA و MIDA با در نظر گرفتن تاثير نامنظمي پلان

نام اساتید: نادر فنائي, مسعود مفيد, سيدبهرام بهشتي اول, سيدبهرام بهشتي اول
Nader Fanaei, , Seyed Bahram Beheshti Avval, Seyed Bahram Beheshti Avval
نام دانشجو : حميدرضا مهدي پناه

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

مطالعه تحليلي و آز مايشگاهي رفتار چرخه اي اتصال گيدار تير فولادي دريل شده به ستون فولادي پر شده با بتن با سخت كننده هاي خارجي

نام اساتید: نادر فنائي, حسن ميرزا بزرگ, حسن ميرزا بزرگ, عليرضا خالو
Nader Fanaei, Hasan Mirza Bozorg, Hasan Mirza Bozorg,
نام دانشجو : حسين صادقي مقدم

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

بررسي عملكرد قابهاي فلزي داراي اتصالات مركز گرا در بارگذاري اتش

نام اساتید: نادر فنائي, مصطفي زين الديني, سيد رسول ميرقادري
Nader Fanaei, Mostafa Zeinoddini,
نام دانشجو : آذين آل كجباف

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

بررسي تحليلي تاثير سربار و ميزان صلبيت اتصال قاب در رفتار قاب هاي ميانپر فولادي

نام اساتید: نادر فنائي, سيدبهرام بهشتي اول, سيدبهرام بهشتي اول, عليرضا سر قد مقدم
Nader Fanaei, Seyed Bahram Beheshti Avval, Seyed Bahram Beheshti Avval,
نام دانشجو : كاوه فرجي نجاركلائي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۰۸

اناليز پايداري قاب هاي خمشي داراي اتصال مورب تير به ستون

نام اساتید: نادر فنائي, محمدرسول دلفاني
Nader Fanaei, Mohammad Rasoul Delfani
نام دانشجو : مصطفي تحريري جيرسربهمبري

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

بررسي امكان حذف ورق هاي پيوستگي در اتصال صلب تير شكل به ستون قوطي

نام اساتید: نادر فنائي
Nader Fanaei
نام دانشجو : ابراهيم جهان بختي دهكردي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

بررسي عدم نياز به كنترل برش 25 درصد قاب در رفتار لرزه اي سازه هاي دوگانه

نام اساتید: نادر فنائي, عليرضا رضاييان, مصطفي رضواني شريف
Nader Fanaei, , Mostafa Rezvani Sharief
نام دانشجو : ستاره سهرابي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

بررسي عملكرد لرزه اي مهاربند X واگرا با استفاده از آناليز ديناميكي افزايشي

نام اساتید: نادر فنائي, سعيدرضا صباغ يزدي, سيدبهرام بهشتي اول
Nader Fanaei, Saeid Reza Sabagh Yazdi, Seyed Bahram Beheshti Avval
نام دانشجو : رامين شيخي گرجان

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

بررسي استفاده از پيچ هاي اس ام اي روي عملكرد لرزه اي اتصالات فلزي با صفحه انتهايي گسترش يافته

نام اساتید: نادر فنائي, سيدبهرام بهشتي اول
Nader Fanaei, Seyed Bahram Beheshti Avval
نام دانشجو : مرتضي نظري منفرد

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

به دست آوردن منحني لنگر-دوران براي اتصالات جوشي تير به با استفاده از نرم افزار آباكوس

نام اساتید: نادر فنائي
Nader Fanaei
نام دانشجو : سيدبهزاد نبوي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۴

بررسي عملكرد لرزه اي قاب هاي سبك با در نظر گرفتن مهاربندي تركيبي

نام اساتید: مصطفي رضواني شريف, نادر فنائي
Mostafa Rezvani Sharief, Nader Fanaei
نام دانشجو : سيدعليرضا ميرمعيني آرتيماني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۵

بررسي تحليلي اتصال صلب تير به ستون در قاب هاي خمشي ويزه

نام اساتید: نادر فنائي, حسن مقدم, رضا كرمي محمدي
Nader Fanaei, , Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : فرزانه قلمزن اصفهاني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

ريسك لرزهاي سده هاي بتني قوسي

نام اساتید: حسن ميرزا بزرگ, نادر فنائي, محمدرضا ذوالفقاري
Hasan Mirza Bozorg, Nader Fanaei, Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : سجاد مولائي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۶

بررسي اثر پالس جهت پذيري برروي ركوردهاي حوزه نزديك كشور ايران با استفاده از روش شبيه سازي كاتوره اي گسل محدود

نام اساتید: نادر فنائي, محمدرضا ذوالفقاري
Nader Fanaei, Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : فاطمه بشيري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۰

توليد توابع شتاب روش زمان دوام براي حوزه هاي نزديك گسل و تحليل سازه هاي با پريودبالا تحت اين توابع شتاب

نام اساتید: نادر فنائي, رضا كرمي محمدي
Nader Fanaei, Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : بهزاد قهرمانپور سومائي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

بررسي عملكرد لرزه اي قاب هاي مهاربندي شده با باد بند شورون زانويي

نام اساتید: نادر فنائي, اميرپيمان زندي
Nader Fanaei, Amir Peyman Zandi
نام دانشجو : مهدي فرحاني نژاد

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۹

مقايسه عملكرد لرزهاي انواع سيستم هاي مهاربندي با استفاده از بادبندهاي كمانش تاب معمولي و باد بندهاي كمانش تاب بهينه شده

نام اساتید: نادر فنائي, سيدمسعود ميرطاهري
Nader Fanaei, Seyed Masoud Mirtaheri
نام دانشجو : ابراهيم افسر ديزج

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

ارزيابي رفتار قابهاي فولادي سه بعدي بامهاربند كابلي

نام اساتید: نادر فنائي, مصطفي رضواني شريف
Nader Fanaei, Mostafa Rezvani Sharief
نام دانشجو : سعيد آقا جاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بررسي رفتار لرزه اي قاب خمشي بتني داراي ديوار برشي در طبقات پايين به همراه قاب خمشي فولادي مهاربندي شده در طبقات بالا

نام اساتید: نادر فنائي, رضا كرمي محمدي
Nader Fanaei, Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : شهاب الدين شاملو

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۲۷

ارزيابي عملكرد لرزه اي قابهاي با مهاربندي دروازه اي با استفاده از تحليل عددي

نام اساتید: نادر فنائي, بهروز عسگريان
Nader Fanaei, Behrooz Asgarian
نام دانشجو : ساسان عزت شعار ثانوي

تاریخ:

ارزيابي عملكرد لرزه اي و بهينهد سازي قاب هاي خمشي فولادي با اتصالات مجهز به آلياژ حافظه دار شكلي

نام اساتید: نادر فنائي
Nader Fanaei
نام دانشجو : محمدابراهيم شمشاديان

تاریخ:

بررسي عوامل موثر بر خرابي پيش رونده در ساختمانهاي فلزي نامنظم در پلان

نام اساتید: نادر فنائي
Nader Fanaei
نام دانشجو : رضا جهاندارجيرنده

تاریخ:

معرفي ارزيابي ديوارهاي برشي فلزي سخت نشده با طول اتصال بهينه شده ورق جان به المان هاي مرزي

نام اساتید: نادر فنائي
Nader Fanaei
نام دانشجو : سيدمحمدرضا حاجي ميرصادقي

تاریخ:

بررسي روش هاي حذف سخت كننده هاي جان تير پيوند قوطي شكل تعويض پذير در يك سيستم مهاربندي واگرا

نام اساتید: نادر فنائي
Nader Fanaei
نام دانشجو : دانيال پسران بهبهاني