از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ :

مدير گروه ديناميك پرواز و كنترل و مهندسي فضايي