از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ تا تاریخ :

عضو شوراي علمي گروه پژوهشي الهيات و معارف اسلامي جهاد دانشگاهي