از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ تا تاریخ :

عضو شوراي سياستگذاري و راهبري مركز توسعه مهندسي و فناوري مديريت دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

سردبير نشريه علمي پژوهشيCoastal and marine Engineering Journal

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

عضو كميته علمي همايش بين المللي سواحل ، بنادر و سازه ها

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

دبير علمي سيزدهمين همايش بين المللي سواحل ، بنادر و سازه هاي دريايي

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

عضويت در كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي عمران

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

دبير علمي داوزدهمين همايش بين المللي سواحل ، بنادر و سازه هاي دريايي

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

عضو كميته ويراستاري مجله مهندسي سواحل

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

عضو انجمن علمي مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

عضويت در مجله Coastal Engineering journal

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

عضويت در كميته راهبردي بين المللي كنفرانس رسوبات چسبنده

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۰۲/۱۳

معاون آموزشي وتحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي عمران