تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

بررسي اثر نوسانات سطح آب خزر بر روي انتقال رسوبات كرانه اي- مطالعه موردي بندر بوشهر

نام اساتید: محسن سلطان پور, كورش حجازي, كورش حجازي, وحيد چگيني
Mohsen Soltanpour, Kourosh Hejazi, Kourosh Hejazi,
نام دانشجو : اردشير پالوج

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

مطالعه ي آزمايشگاهي تاثير ذرات كربناته بر انتقال رسوب

نام اساتید: محسن سلطان پور, كورش حجازي, كورش حجازي, وحيد چگيني
Mohsen Soltanpour, Kourosh Hejazi, Kourosh Hejazi,
نام دانشجو : عرفان اميري

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

بررسي اثر نوسانات سطح آب خزر بر روي انتقال رسوبات كرانه اي- مطالعه موردي بندر نوشهر

نام اساتید: محسن سلطان پور, كورش حجازي, كورش حجازي, وحيد چگيني
Mohsen Soltanpour, Kourosh Hejazi, Kourosh Hejazi,
نام دانشجو : اردشير پالوج

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

تجزيه و تحليل فرسايش سواحل شرقي بندر امير آباد و بانه ساحلي خليج گميشان

نام اساتید: محسن سلطان پور, كورش حجازي, كورش حجازي, رضا كماليان
Mohsen Soltanpour, Kourosh Hejazi, Kourosh Hejazi,
نام دانشجو : حسام الدين عنايتي قاديكلايي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تجزيه و تحليل امواج ساحلي و انتقال رسوب در شرق مديترانه در سواحل لبنان

نام اساتید: محسن سلطان پور, فريدون وفايي, جناب آقاي دكتر محمد جواد كتابداري, فريدون وفايي
Mohsen Soltanpour, Feraydoon Vafaei, , Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : مرتضي شمص

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

مطالعه و تحليل انتقال رسوب توده اي در لايه گل سيال

نام اساتید: محسن سلطان پور, مجيد رحيم زادگان, فرهاد يكه يزدان دوست, كورش حجازي, مهدي شفيعي فر , رضا كماليان
Mohsen Soltanpour, Majid Rahimzadegan, Farhad Yekeh Yazdandoost, Kourosh Hejazi, ,
نام دانشجو : سيد هادي شمس نيا

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

تجزيه و تحليل خطر سونامي در سواحل جنوبي درياي خزر

نام اساتید: محسن سلطان پور, احسان راست گفتار, كورش حجازي, جناب آقاي دكتر رضا كماليان, كورش حجازي
Mohsen Soltanpour, Ehsan Rastgoftar, Kourosh Hejazi, , Kourosh Hejazi
نام دانشجو : امين كچوئي باقرابادي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

تحليل كوتاه مدت امواج تصادفي در خليج فارس

نام اساتید: محسن سلطان پور, كورش حجازي, جناب آقاي دكتر رضا كماليان, كورش حجازي
Mohsen Soltanpour, Kourosh Hejazi, , Kourosh Hejazi
نام دانشجو : سپهر سميعي نصرآبادي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

تجزيه و تحليل تغييرات ويژگي هاي امواج خليج فارس با استفاده از داده هاي دراز مدت ثبت شده

نام اساتید: محسن سلطان پور, كورش حجازي, كورش حجازي, جناب آقاي دكتر علي اصغر گلشني
Mohsen Soltanpour, Kourosh Hejazi, Kourosh Hejazi,
نام دانشجو : سعيده باغانيان

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

تجيزه و تحليل داده هاي دراز مدت ايستگاه هاي جزر و مدي و پيش بيني دقيق جزر و مد- مطالعه ي موردي بندر شهيد رجايي

نام اساتید: محسن سلطان پور, كورش حجازي, كورش حجازي, جناب آقاي دكتر رضا كماليان
Mohsen Soltanpour, Kourosh Hejazi, Kourosh Hejazi,
نام دانشجو : خديجه منيرواقفي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

تحليل رسوبگذاري سريع در بالا دست حوضچه نيروگاه پره سره

نام اساتید: محسن سلطان پور, فريدون وفايي, فريدون وفايي, جناب آقاي دكتر رضا كماليان
Mohsen Soltanpour, Feraydoon Vafaei, Feraydoon Vafaei,
نام دانشجو : مينا رشوندهرانكي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

تحليل توزيع دوره تناوب امواج درياي عمان

نام اساتید: محسن سلطان پور, كورش حجازي, كورش حجازي, جناب آقاي دكتر علي اصغر گلشني
Mohsen Soltanpour, Kourosh Hejazi, Kourosh Hejazi,
نام دانشجو : مريم شفا

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

مدلسازي عددي و تحليل هيدروديناميك خور تنگ

نام اساتید: محسن سلطان پور, ذرضا كماليان, كورش حجازي, كورش حجازي
Mohsen Soltanpour, , Kourosh Hejazi, Kourosh Hejazi
نام دانشجو : احمدرضا پاليزوان

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

مدلسازي انتقال رسوب عمود بر ساحل

نام اساتید: محسن سلطان پور, رضا كماليان, كورش حجازي, كورش حجازي
Mohsen Soltanpour, , Kourosh Hejazi, Kourosh Hejazi
نام دانشجو : محمد طبسي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

مدلسازي عددي و تحليلي ريخت شناسي خور تنگ

نام اساتید: محسن سلطان پور, رضا كماليان , كورش حجازي, كورش حجازي
Mohsen Soltanpour, , Kourosh Hejazi, Kourosh Hejazi
نام دانشجو : منصوره السادات مشهدي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

تجزيه و تحليل و پهنه بندي رسوبات اولايت در خليج فارس

نام اساتید: محسن سلطان پور, فريدون وفايي, فريدون وفايي, محمد رضا غريب رضا
Mohsen Soltanpour, Feraydoon Vafaei, Feraydoon Vafaei,
نام دانشجو : سحر سلطاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

مدلسازي عددي اندر كنش موج-موج با سواحل گلي در هنديجان، خليج فارس

نام اساتید: محسن سلطان پور, فريدون وفايي, رضا كماليان
Mohsen Soltanpour, Feraydoon Vafaei,
نام دانشجو : محمدرضا كياني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

مدل سازي عددي و تحليلي ويژگي هاي جزر و مد در خليج فارس

نام اساتید: محسن سلطان پور, رضا كماليان, كورش حجازي
Mohsen Soltanpour, , Kourosh Hejazi
نام دانشجو : سيده محيا حسيني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

تحليل توزيع دوره تناوب امواج خليج فارس

نام اساتید: محسن سلطان پور
Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : ياسمن زينالي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

تجزيه و تحليل تاثيرات محلي نواحي ساحلي بر رفتاتر جزر و مدي(مطالعه موردي_ بندر امام خميني)

نام اساتید: محسن سلطان پور, فريدون وفايي
Mohsen Soltanpour, Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : سعيد رضائي يكنمي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

مطالعه و تحليل رسوبگذاري در بندر صيادي نهر قصر

نام اساتید: محسن سلطان پور, كورش حجازي, ناصر حاجي زاده ذاكر
Mohsen Soltanpour, Kourosh Hejazi,
نام دانشجو : مهرداد عروقي عميدي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تحليل اندر كنش موج_ رسوبات چسبنده با استفاده از روش هاي هوشمند و داده كاوي

نام اساتید: محسن سلطان پور, كورش حجازي
Mohsen Soltanpour, Kourosh Hejazi
نام دانشجو : سيما قبادي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹

مدلسازي آبگرفتگي سواحل درياي عمان بر اثر امواج سونامي

نام اساتید: محسن سلطان پور, كورش حجازي, رضا كماليان
Mohsen Soltanpour, Kourosh Hejazi,
نام دانشجو : پرستو صلاح

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

مدلسازي عددي اندركنش موج - رسوب ريزدانه غير نيوتني

نام اساتید: محسن سلطان پور, كورش حجازي, فرهاد يكه يزدان دوست, محمدرضا كاويانپور, بهروز عسگريان
Mohsen Soltanpour, Kourosh Hejazi, Farhad Yekeh Yazdandoost, Mohammad Reza Kavianpour, Behrooz Asgarian
نام دانشجو : سعيده سامي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

تدقيق مدلسلزي هيدروديناميك جريان در خليج فارس با استفاده از واسنجي ااتوماتيك

نام اساتید: محسن سلطان پور, رضا كماليان, كورش حجازي
Mohsen Soltanpour, , Kourosh Hejazi
نام دانشجو : زهرا رنجي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

؟

نام اساتید: محسن سلطان پور, محمدرضا ذوالفقاري, رضا كماليان, كورش حجازي
Mohsen Soltanpour, Mohammad Reza Zolfaghari, , Kourosh Hejazi
نام دانشجو : سامان لعلي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

مدلسازي احتمالي ريسك ناشي از پيامدخاي سونامي

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, محسن سلطان پور
Mohammad Reza Zolfaghari, Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : سامان لعلي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

مدلسازي انتال رسوب تركيب ريزدانه در بندر شاه عبدا...

نام اساتید: محسن سلطان پور, مهدي شفيعي فر, كورش حجازي
Mohsen Soltanpour, , Kourosh Hejazi
نام دانشجو : افشان خالقي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

بررسي اثر رسوبات معلق بر مرجان هاي دريايي خليج چابهار

نام اساتید: محسن سلطان پور, وحيد چگيني, فريدون وفايي
Mohsen Soltanpour, , Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : منصوره مقصودي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

مدلسازي زئو مورفولوژيكي و تحليل گسترش زبانه هاي رسوبي در دلتاي موند

نام اساتید: محسن سلطان پور, پيمان بديعي, فريدون وفايي
Mohsen Soltanpour, , Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : سيدمسعود آبائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

مدلسازي احتمالي توليد و انتشار امواج سونامي هاي ناشي از زلزله

نام اساتید: محسن سلطان پور, محمدرضا ذوالفقاري, رضا كماليان, كورش حجازي
Mohsen Soltanpour, Mohammad Reza Zolfaghari, , Kourosh Hejazi
نام دانشجو : مصطفي گندمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۲

توسعه سيستم هشدار دهنده سونامي درياي عمان در برابر زلزله هاي ناشي از گسل

نام اساتید: محسن سلطان پور
Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : محمد ميرمهدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

اسخراج مدل طيف موج مناسب در سواحل شمالي خليج فارس

نام اساتید: محسن سلطان پور, فريدون وفايي, رضا كماليان , سعيد مظاهري
Mohsen Soltanpour, Feraydoon Vafaei, ,
نام دانشجو : بهرنگ نيرومند

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

بررسي وقوع احتمال سونامي در خليج فارس

نام اساتید: محسن سلطان پور
Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : علي گلباز

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

بررسي و پهنه بندي رسوبات اولايت در خليج فارس

نام اساتید: محسن سلطان پور
Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : مهدي فرانوش

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

مدلسازي دوبعدي اندركنش موج- رسوبا ت چسبنده

نام اساتید: محسن سلطان پور, فرهاد يكه يزدان دوست, كورش حجازي, بهروز عسگريان
Mohsen Soltanpour, Farhad Yekeh Yazdandoost, Kourosh Hejazi, Behrooz Asgarian
نام دانشجو : سيد عباس حق شناس

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۶

تحليل طيف موج برروي بستر چسبنده

نام اساتید: محسن سلطان پور, فرهاد يكه يزدان دوست, كورش حجازي, سيدناصر مقدس تفرشي
Mohsen Soltanpour, Farhad Yekeh Yazdandoost, Kourosh Hejazi, Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : فرزين صمصامي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

مدل سازي پخش لكه نفتي در نواحي كم عمق نزديك ساحل

نام اساتید: محسن سلطان پور, فريدون وفايي
Mohsen Soltanpour, Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : زهره حاجي سليمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

مقايسه اثر نيروي ناشي از زلزله بر روي ساختمانها

نام اساتید: محسن سلطان پور, بهروز عسگريان, كورش حجازي
Mohsen Soltanpour, Behrooz Asgarian, Kourosh Hejazi
نام دانشجو : مليحه قلي زاده سروندي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بررسي نوسانات سطح آب بر روي نرخ انتقال رسوب كرانه اي درياي خزر

نام اساتید: محسن سلطان پور, فريدون وفايي
Mohsen Soltanpour, Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : اميد اسمعيلي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بررسي و تحليل ريخت شناسي دلتاي رودخانه موند

نام اساتید: محسن سلطان پور, فريدون وفايي
Mohsen Soltanpour, Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : مجيد گتميري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

سيال شدن بسترهاي گلي در اثر امواج آب

نام اساتید: محسن سلطان پور, فرزين كلانتري
Mohsen Soltanpour, Farzien Kalantari
نام دانشجو : هيوا ويسي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۱۰

شبيه سازي عدي سونامي در سواحل ايران

نام اساتید: محسن سلطان پور, كورش حجازي
Mohsen Soltanpour, Kourosh Hejazi
نام دانشجو : احسان راست گفتار

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱

مدلسازي عددي جريان و آشفتگي و مطالعه اثرات هندسي بندر بر انتقال رسوب و روند رسوبگذاري

نام اساتید: كورش حجازي, محسن سلطان پور
Kourosh Hejazi, Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : عليرضا جعفري

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲/۲۶

مدلسازي دو بعدي افت انرژي موج بر روي بسترهاي ريزدانه

نام اساتید: محسن سلطان پور
Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : بهاره مجدي

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۰/۲۳

بررسي تاثير مشخصات امواج نامنظم دريا بر روي سيستم مهار موج شكن شناور پانتوني تك با استفاده از مدل فيزيكي

نام اساتید: محسن سلطان پور, فريدون وفايي
Mohsen Soltanpour, Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : فاطمه علي ياري

تاریخ:

بررسي ميزان بالا روي و حجم سرريزي موج

نام اساتید: محسن سلطان پور
Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : مهدي يزداني

تاریخ:

بررسي آزمايشگاهي افت ارتفاع موج و انتقال رسوبات ريزدانه

نام اساتید: محسن سلطان پور
Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : فرزين صمصامي

تاریخ:

تحليل نرخ انتقال رسوبات بادي در نواحي ساحلي (مطالعه موردي - خليج چابهار)

نام اساتید: محسن سلطان پور
Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : زهرا پزنده ماسوله

تاریخ:

تجزيه و تحليل روابط پتانسيل انتقال رسوب موازي ساحل در سواحل ايران

نام اساتید: محسن سلطان پور
Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : نغمه افشاركاوه

تاریخ:

مدلسازي سه بعدي رسوب گذاري وانتقال رسوب بااستفاده از روش احجام در بنادر ونواحي ساحلي در اثرجريانات جزر ومدي

نام اساتید: كورش حجازي, محسن سلطان پور
Kourosh Hejazi, Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : بابك اكبرزاده

تاریخ:

بررسي ژئومورفولوژي خليج هاي منطقه سيستان و بلوچستان ( مطالعه موردي - تعادل ديناميكي خليج بريس )

نام اساتید: محسن سلطان پور
Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : سميرا ارداني

تاریخ:

بررسي الگوي جريان در خليج چابهار

نام اساتید: محسن سلطان پور
Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : محمد حسن نژاد

تاریخ:

بررسي ميداني تسونامي هاي تاريخي سواحل درياي عمان با استفاده از نهشته هاي رسوبي

نام اساتید: محسن سلطان پور
Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : مهناز حسيني

تاریخ:

بررسي عملكرد آرمورهاي بتني در موج شكن هاي توده سنگي ايران

نام اساتید: محسن سلطان پور
Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : احسان زماني راد

تاریخ:

تحليل ميزان رسوبات توليد شده در اثر فرسايش صخره هاي ساحلي بر رسوب گذاري بندر پزم

نام اساتید: محسن سلطان پور, كورش حجازي
Mohsen Soltanpour, Kourosh Hejazi
نام دانشجو : سيدامير يزدان پرست اباتري

تاریخ:

تحليلآماري توفان هاي استوايي در درياي عمان و اقيانوس هند

نام اساتید: محسن سلطان پور
Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : علي قاسمي

تاریخ:

تعيين مرزهاي مناطق ساحلي به منظور مديريت يكپارچه در جزاير (مطالعه موردي جزيره هندورابي)

نام اساتید: فريدون وفايي, محسن سلطان پور
Feraydoon Vafaei, Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : حسين صباغيان

تاریخ:

مدلسازي عددي و آزمايشگاهي شكست موج بر روي بسترهاي گلي

نام اساتید: محسن سلطان پور, كورش حجازي
Mohsen Soltanpour, Kourosh Hejazi
نام دانشجو : رضا عارفي سرشت

تاریخ:

مطالعه عددي طوفانهاي حاره اي شمال اقيانوس هند و تاثيرات آن بر امواج درياي عمان

نام اساتید: محسن سلطان پور
Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : زهرا رنجي

تاریخ:

مدلسازي عددي اندركنش موج - گل سيال با رفتار غير نيوتني به روش هيدروديناميك ذرات هموار شده (اس پي اچ )

نام اساتید: محسن سلطان پور, كورش حجازي
Mohsen Soltanpour, Kourosh Hejazi
نام دانشجو : ابوالفضل اصلاني كردكندي

تاریخ:

سيال شوندگي بستر گلي نسبتا تحكيم يافته تحت تاثير امواج با مدلسازي فيزيكي و عدددي تلفيقي روشهاي عناصر مجزا و احجام محدود

نام اساتید: محسن سلطان پور, كورش حجازي
Mohsen Soltanpour, Kourosh Hejazi
نام دانشجو : محمد هادي جباري

تاریخ:

پيش بيني بلند مدت تراز آب دراي خزر با رويكرد احتمالاتي

نام اساتید: محسن سلطان پور, محمدرضا ذوالفقاري
Mohsen Soltanpour, Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : سيده محيا حسيني

تاریخ:

بررسي و ارائه تحليل طيف جهت دار امواج در خليج فارس

نام اساتید: محسن سلطان پور
Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : مجتبي شعباني

تاریخ:

مطالعه مدل هاي طيفي امواج در پهنه جنوبي درياي خزر

نام اساتید: محسن سلطان پور
Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : محمدرضا انصاري چشمه

تاریخ:

تحليل رسوبگذاري در بنادر احداثي در ورودي رودخانه ها(مطالعه موردي- بندر بابلسر)

نام اساتید: محسن سلطان پور
Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : هاني قاسمي

تاریخ:

مدل سازي انتقال رسوب در جريانات شديد دريايي ( مطالعه موردي تنگه خوران)

نام اساتید: محسن سلطان پور
Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : مريم حاجي بابا

تاریخ:

تجليل رسوبگذاري ناشي از جريان تفرق در بنادر كوچك(مطالعه موردي بندر صيادي كياشهر)

نام اساتید: محسن سلطان پور
Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : زهرا جوانمرد

تاریخ:

مدلسازي جريان هاي برگشتي در سواحل جنوبي درياي خزر

نام اساتید: محسن سلطان پور
Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : سجاد غلامي

تاریخ:

تجزيه و تحليل رسوبگذاري در حوضچه هاي آبگيري از دريا- مطالعه موردي ، آب شيرين كن كنارك

نام اساتید: محسن سلطان پور
Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : سياوش مولايي