محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

مكان يابي بهينه پاركينك هاي عمومي در بافت مركزي شهر اصفهان به كمك روش AHP در محيط GIS

نویسندگان: سيدمحمدرضا سنبلستان, منصور حاجي حسينلو, محمدسعيد منجم, مجيد فاضلي

Seyed mohammad reza Sonbolestan, Mansour Hajie Hossienloo, Mohammad Saeid Monajjem,

عنوان همایش: پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

15th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۸

تخمين ميزان راحتي سرنشينان در تقاطع هاي غيرهمسطح شبدري با استفاده از شبيه سازي ديناميكي وسيله نقليه در نرم افزار MSC-ADAMS

نویسندگان: زهرا قمري مجد, محمدسعيد منجم

, Mohammad Saeid Monajjem

عنوان همایش: سومين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري

3th International Congress on Civil Engineering Architecture and Urban Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۴

معرفي يك منحني جديد براي طراحي تقاطع هاي غيرهمسطح شبدري جهت افزايش كارايي

نویسندگان: زهرا قمري مجد, محمدسعيد منجم

, Mohammad Saeid Monajjem

عنوان همایش: كنفرانس سالانه تحقيقات در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي و محيط زيست پايدار

Annual conference on Research in civil engineering architecture and urban Management and sustainable environment

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۵

تعيين منحني بهينه جهت طراحي رمپ تقاطع ها با استفاده از تحليل سلسله مراتبي

Determination of The Optimal Curve for Designing The Intersection s Ramps Using AHP Method

نویسندگان: زهرا قمري مجد, محمدسعيد منجم

, Mohammad Saeid Monajjem

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي انسان، معماري، عمران و شهر

International Conference on Human Architecture Civil Engineering City (ICOHACC)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۲

كاربرد سهمي درجه سه به عنوان قوس پيوندي در طراحي بزرگراه هاي شهري

نویسندگان: زهرا قمري مجد, محمدسعيد منجم

, Mohammad Saeid Monajjem

عنوان همایش: كنفرانس ملي مهندسي عمران و محيط زيست

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۱

شيوه هاي گوناگون عمليات حمل و نقل چند وجهي كالا

نویسندگان: يعقوب جودي, محمدسعيد منجم

, Mohammad Saeid Monajjem

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۱

نقش استراتژيك و ژئوپليتيك ايران در حمل و نقل چند وجهي كالا در راستاي توسعه پايدار كشور

نویسندگان: يعقوب جودي, محمدسعيد منجم

, Mohammad Saeid Monajjem

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۱

تاثيرات سيستم هاي EDI و AEI در بهينه سازي عملكرد نقل و انتقال چند وجهي كالا

نویسندگان: يعقوب جودي, محمدسعيد منجم

, Mohammad Saeid Monajjem

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۱

بررسي مقايسه اي عملكرد تجهيزات حمل و نقل ريلي در نقل و انتقال چند وجهي كالا

نویسندگان: يعقوب جودي, محمدسعيد منجم

, Mohammad Saeid Monajjem

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۵

ارزيابي راه اندازي ترابري چندوجهي (با تمركز بر نقل و انتقال ريلي از منظر تكنيكي و مالي در ايران (مطالعه موردي محور بندر عباس-سرخس

نویسندگان: يعقوب جودي, محمدسعيد منجم

, Mohammad Saeid Monajjem

عنوان همایش: دومين كنگره بين المللي سازه، معماري و توسعه شهري

2nd International Congress on Structure Architecture Urban Development

محل برگزاری: آمريكا / USA

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۸

New Formulas of Side Friction Factor on Three Dimensional Horizontal Curves for Various Vehicles

نویسندگان: Ali Abdi Kordani, Amirarsalan Mehrara Molan, محمدسعيد منجم

, , Mohammad Saeid Monajjem

عنوان همایش:

Transportation Development Institute Congress (T DI Congress 2014)

محل برگزاری: آمريكا / USA

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۸

Simulation Modeling of Dynamic Response of Vehicles to Different Types of Speed Control Humps

نویسندگان: Ali Abdi Kordani, Amirarsalan Mehrara Molan, محمدسعيد منجم, Sadeghvaziri Eazaz

, , Mohammad Saeid Monajjem, Sadeghvaziri Eazaz

عنوان همایش:

2nd T DI Congress Planes Trains and Automobiles Connections to Future Developments

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۳

Comparing Performances of Turbo-roundabout and General Roundabouts

نویسندگان: Sabaheddin Molanaei, Ali Abdi, محمدسعيد منجم

Sabaheddin Molanaei, Ali Abdi, Mohammad Saeid Monajjem

عنوان همایش:

1st International Conference On Urban Development Based on New Technologies

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۵

تاثير افزايش قيمت سوخت بر ترافيك (مطالعه موردي محورهاي درون شهري تهران)

نویسندگان: حميدرضا الفتي, مونا مهديزاده طالعي, محمدسعيد منجم

Hamid reza Olfati, , Mohammad Saeid Monajjem

عنوان همایش: كنفرانس ملي تكنيكهاي نوين محاسباتي و بهينه سازي در مهندسي عمران

National Conference on New Computational Techniques Optimization in Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

بررسي تاثير مواد ضد عريان شدگي بر روي مخلوط هاي آسفالتي گرم ( WMA)

نویسندگان: علي عليزاده, حامد عمراني, محمدسعيد منجم

, , Mohammad Saeid Monajjem

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

تعيين نواحي قرمز مسافت ديد در تركيب قوس افقي و قوس قائم مقعر

نویسندگان: احمد منصوريان, محمدسعيد منجم, حميده قنواتيان

, Mohammad Saeid Monajjem,

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۰

تعيين شاخص بهره وري در حمل و نقل ريلي

نویسندگان: محمدسعيد منجم, علي محمدي, حميد شربتداران

Mohammad Saeid Monajjem, ,

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي پيشرفت هاي اخير در مهندسي راه آهن

The third International Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۰

ارزيابي فني و اقتصادي پروژه راه آهن اردبيل - تهران

نویسندگان: محمدسعيد منجم, حامد عمراني, سعيد ستوده, علي عليزاده

Mohammad Saeid Monajjem, , Saeed Sotoodeh,

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي پيشرفت هاي اخير در مهندسي راه آهن

The third International Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

ارزيابي الزامات طراحي هندسي در ترازهاي تركيبي مسير براي كنترل مسافت ديد

نویسندگان: احمد منصوريان, محمدسعيد منجم, حميده قنواتيان

, Mohammad Saeid Monajjem,

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي زير ساخت هاي حمل و نقل