تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

مطالعه عملكرد خطوط افزايش سرعت موازي و لچكي و تاثير آن بر بر تنگراهه در بزرگراه هاي شهري

نام اساتید: محمدسعيد منجم, علي ادريسي, منصور حاجي حسينلو, منصور حاجي حسينلو, شهريار افندي زاده
Mohammad Saeid Monajjem, Ali Edrisi, Mansour Hajie Hossienloo, Mansour Hajie Hossienloo,
نام دانشجو : صابر رستم پورروم دشت

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

بررسي محل قرارگيري خطوط ويژه اتوبوس تندرو و الويت دهي به آن ها با تاكيد بر تحليل ترافيكي و زيست محيطي

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور فخري, علي ادريسي, علي ادريسي, شهريار افندي زاده
Mohammad Saeid Monajjem, Mansor Fakhri, Ali Edrisi, Ali Edrisi,
نام دانشجو : سعيد ملكي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

انتخاب مسير بهينه راه هاي برون شهري بر اساس الگوريتم هاي فرا ابتكاري با استفاده از سيستم اطلاعات مكاني جي اي اس

نام اساتید: محمدسعيد منجم, علي ادريسي, محمود صفارزاده, شمس نوبخت , محمدرضا كاويانپور
Mohammad Saeid Monajjem, Ali Edrisi, , , Mohammad Reza Kavianpour
نام دانشجو : محمد مهان پور

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

تاثير شرايط مسير بر عملكرد راننده در راههاي برون شهري دو خطه با استفاده از دستگاه شبيه ساز رانندگي

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور حاجي حسينلو, علي ادريسي, منصور فخري, امين ميرزابروجرديان, محمود صفارزاده
Mohammad Saeid Monajjem, Mansour Hajie Hossienloo, Ali Edrisi, Mansor Fakhri, ,
نام دانشجو : ساناز كاظم زاده آزاد

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

پايداري مسير و جايگاه BRT نسبت به قطب هاي سفرهاي درون شهري

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور فخري, علي ادريسي, جناب آقاي دكتر محمود صفارزاده, علي ادريسي
Mohammad Saeid Monajjem, Mansor Fakhri, Ali Edrisi, , Ali Edrisi
نام دانشجو : پارسا پزشك نژاد

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

مكان يابي جايگاه سوخت بنزيني با استغاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي منطقه4 شهرداري تهران)

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور فخري, علي ادريسي, علي ادريسي, جناب آقاي دكتر شهريار افندي زاده
Mohammad Saeid Monajjem, Mansor Fakhri, Ali Edrisi, Ali Edrisi,
نام دانشجو : كيميا صدري سينكي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

مدل سازي و مكانيابي بهينه ايستگاه هاي دوچرخه با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (مطالعه مورديمكانيابي بهينه ايستگاه هاي دوچرخه در منطقه 4 تهران)

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور فخري, علي ادريسي, علي ادريسي, جناب آقاي دكتر شهريار افندي زاده
Mohammad Saeid Monajjem, Mansor Fakhri, Ali Edrisi, Ali Edrisi,
نام دانشجو : عليرضا نام بخش

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

جانمايي مراكز هاب لجستيكي با رويكرد بهينه سازي حمل و نقل بار در كشور در شبكه راه آهن

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور فخري, علي ادريسي, علي ادريسي, جناب آقاي دكتر شهريار افندي زاده
Mohammad Saeid Monajjem, Mansor Fakhri, Ali Edrisi, Ali Edrisi,
نام دانشجو : شعف ملوك پور

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

رتبه بندي زيرساخت هاي ترابري ايران

نام اساتید: محمدسعيد منجم, علي ادريسي, منصور حاجي حسينلو, منصور حاجي حسينلو, جناب آقاي دكتر ممدوحي
Mohammad Saeid Monajjem, Ali Edrisi, Mansour Hajie Hossienloo, Mansour Hajie Hossienloo,
نام دانشجو : فرهاد نوروززاده رحيمي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

بررسي تاثير تنگراه بر روي ويژگي هاي ترافيكي در راه هاي برون شهري

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور فخري, جناب آقاي دكتر سيد احسان ابريشمي , علي ادريسي, علي ادريسي
Mohammad Saeid Monajjem, Mansor Fakhri, , Ali Edrisi, Ali Edrisi
نام دانشجو : مهدي زماني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

تاثير تبديل مقاطع تداخلي به مقاطع همگرا و واگرا بر مشخصات جريان ترافيك با شبيه سازي در نرم افزار AIMSUN

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور فخري, علي ادريسي, علي ادريسي, جناب آقاي دكتر محمدرضا احدي
Mohammad Saeid Monajjem, Mansor Fakhri, Ali Edrisi, Ali Edrisi,
نام دانشجو : محمدحسين عسكري كچوسنگي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

برازش چپگرد جهتي در تقطعات غير همسطح

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور فخري, علي ادريسي, علي ادريسي, محمود صفار زاده
Mohammad Saeid Monajjem, Mansor Fakhri, Ali Edrisi, Ali Edrisi,
نام دانشجو : سعيد مرادي زاده

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۰۶

روش دسته بندي طراحي هندسي و كاربردي ترافيكي راهگردها(مطالعه موردي شهر تهران)

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور فخري, علي ادريسي
Mohammad Saeid Monajjem, Mansor Fakhri, Ali Edrisi
نام دانشجو : فرهاد شاكري شمسي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

تاثير نوع خط افزايش سرعت در شيبراه رمپ هاي ورودي بر جريان ترافيك بزرگراه

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور فخري, سيداحسان ابريشمي, منصور حاجي حسينلو
Mohammad Saeid Monajjem, Mansor Fakhri, Seyedehsan Abrishami, Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : امير نامورايوري

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

بررسي تاثير هندسه شيبراه هاي خروجي بر جريان ترافيك بزرگراه ها

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور فخري, منصور حاجي حسينلو
Mohammad Saeid Monajjem, Mansor Fakhri, Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : احسان ارجمندي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۱

تاثير تاخيرات پرواز بر تقاضاي مسافر

نام اساتید: محمدسعيد منجم, علي ادريسي, منصور فخري
Mohammad Saeid Monajjem, Ali Edrisi, Mansor Fakhri
نام دانشجو : احسان طبسي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۸

ارزيابي درجه پايداري محل ايستگاه هاي راه آهن در تهران

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور حاجي حسينلو, علي ادريسي, سيداحسان ابريشمي
Mohammad Saeid Monajjem, Mansour Hajie Hossienloo, Ali Edrisi,
نام دانشجو : فرزان اكرام نصرتيان

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۴

شناسايي و اولويت بندي نقاط حادثه خيز به كمك جي اي اس

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور فخري, جواد ميرمحمدصادقي
Mohammad Saeid Monajjem, Mansor Fakhri,
نام دانشجو : مسعود فاتحي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

جايگاه هندسي چپگرد جهتي در طراحي تقاطعات غير همسطح

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور فخري, علي ادريسي, شهريار افندي زاده
Mohammad Saeid Monajjem, Mansor Fakhri, Ali Edrisi,
نام دانشجو : محسن حسني كاخكي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

پيش بيني روند اضمحلال هندسي راه آهن در مناطق كويري (مطالعه موردي راه آهن ايران)

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور حاجي حسينلو, علي ادريسي, شهريار افندي زاده
Mohammad Saeid Monajjem, Mansour Hajie Hossienloo, Ali Edrisi,
نام دانشجو : علي محمدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

تاثير فرم هندسي راهگردها بر روي جريان ترافيك

نام اساتید: محمدسعيد منجم, علي ادريسي, منصور فخري, شهريار افندي زاده
Mohammad Saeid Monajjem, Ali Edrisi, Mansor Fakhri,
نام دانشجو : سامان رضاخانلو

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

مكان يابي ايستگاه هاي راه آهن در تهران با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره

نام اساتید: محمدسعيد منجم, علي ادريسي, منصور حاجي حسينلو, سيد محمد سادات حسيني, شهريار افندي زاده
Mohammad Saeid Monajjem, Ali Edrisi, Mansour Hajie Hossienloo, ,
نام دانشجو : سعيد ستوده

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۳۰

ارزيابي فني و اقتصادي مخلوطهاي آسفالتي گرم دبليو - ام- اي

نام اساتید: محمدسعيد منجم, علي ادريسي
Mohammad Saeid Monajjem, Ali Edrisi
نام دانشجو : علي عليزاده

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۲۲

اولويت بندي نقاط حادثه خيز با بكارگيري تكنيكهاي تصميم گيري چند معياره (مطالعه موردي : محور قزوين همدان )

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور حاجي حسينلو, منصور فخري
Mohammad Saeid Monajjem, Mansour Hajie Hossienloo, Mansor Fakhri
نام دانشجو : رامين عابديان

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

راهكارهاي افزايش سرعت قطارهابرروي خطوط موجود كشور

نام اساتید: محمدسعيد منجم
Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : علي اثباتي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۰۵

مكان يابي بهينه پست هاي بازديد واگن هاي باري درشبكه ريلي

نام اساتید: سيد محمد سادات حسيني, محمدسعيد منجم, منصور فخري
, Mohammad Saeid Monajjem, Mansor Fakhri
نام دانشجو : محمد مهان پور

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۳۰

امكان سنجي فني واقتصادي به كارگيري قطارهاي طويل در شبكه حمل ونقل ريلي

نام اساتید: محمدسعيد منجم, سيد محمد سادات حسيني, منصور فخري
Mohammad Saeid Monajjem, , Mansor Fakhri
نام دانشجو : سعيد بهزادي شهربابك

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۳۰

ايمن سازي طرح هندسي راههاي دو خطه برون شهري

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور فخري, منصور حاجي حسينلو
Mohammad Saeid Monajjem, Mansor Fakhri, Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : حسن قديري

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱/۳۰

بهبود طرح هندسي قوسهاي راه آهن براي قطارهاي سريع السير

نام اساتید: محمدسعيد منجم
Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : رضا اسمعيلي

تاریخ:

تاثير شيب در تقاطع هاي غير همسطح

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور حاجي حسينلو
Mohammad Saeid Monajjem, Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : مسعود رمضان قمي

تاریخ:

طراحي و آرايش ضابطه مندخطوط ايستگاههاي راه آهن

نام اساتید: محمدسعيد منجم
Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : ماهان يلداشخان

تاریخ:

تعيين شعاع ايمن قوس افقي براي قرارگيري قوس قائم بر روي قوس افقي در راههاي اصلي دو بانده برون شهري

نام اساتید: محمدسعيد منجم, سيد علي بهبهاني نيا
Mohammad Saeid Monajjem, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : شرمين هدايت

تاریخ:

امكان سنجي و برآورد هزينه ساخت اسلب تراك در ايران

نام اساتید: محمدسعيد منجم
Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : بهرام پارسي

تاریخ:

تعيين شيب و فراز بهينه در راه آهن

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور فخري
Mohammad Saeid Monajjem, Mansor Fakhri
نام دانشجو : مصطفي بابابيك

تاریخ:

بررسي معيارهاي تبديل ميدان به تقاطع چراغدار

نام اساتید: محمدسعيد منجم
Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : سيدحامد مينوفام

تاریخ:

بررسي جايگزيني تقاطع هاي همسطح با تقاطع هاي غير همسطح

نام اساتید: محمدسعيد منجم
Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : ميثم حسيني جدي

تاریخ:

تاثير بكار گيري سيستم هاي حمل و نقل هوشمند VANETS بر ظرفيت آزاد راهها

نام اساتید: محمدسعيد منجم
Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : مهسا ميرحسيني رايني

تاریخ:

بررسي رفتار رانندگان با استفاده از مدل بارهاي الكتريكي

نام اساتید: محمدسعيد منجم
Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : امير جمشيدنژادتوسرامنداني

تاریخ:

توسعه چهار چوب اولويت بندي نگهداري خطوط راه آهن در محيط نرم افزارCIS

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور حاجي حسينلو
Mohammad Saeid Monajjem, Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : سالار نوروزي حسن كياده

تاریخ:

امكان سنجي ايستگاه مانوري بار بري Marshaling yard در ايران

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور حاجي حسينلو
Mohammad Saeid Monajjem, Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : حميد يوسفيان اراني

تاریخ:

تععين شاخض هاي بهرهوري در حمل و نقل ريلي

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور حاجي حسينلو
Mohammad Saeid Monajjem, Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : حميد شربتداران

تاریخ:

مكانيابي بهينه ايستگاه هاي اتوبوس درون شهري

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور حاجي حسينلو, منصور فخري
Mohammad Saeid Monajjem, Mansour Hajie Hossienloo, Mansor Fakhri
نام دانشجو : وحيد علي عسگري

تاریخ:

بررسي رفتار همگرايي در رمپ هاي ورودي و تاثير آن بر عملكرد ترافيكي بزرگراه ها

نام اساتید: محمدسعيد منجم
Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : سيدمحمدرضا سنبلستان

تاریخ:

مدل مكان يابي شهرك هاي حمل و نقل بين شهري كالا با استفاده ازGIS در كشور

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور حاجي حسينلو
Mohammad Saeid Monajjem, Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : افسانه يافتيان

تاریخ:

طراحي شبكه تغذيه كننده چند طريقه با استفاده از الگوريتم فرابتكاري

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور فخري
Mohammad Saeid Monajjem, Mansor Fakhri
نام دانشجو : محمدامين اصغري

تاریخ:

ارزيابي عملكرد رانندگان در رمپ هاي خروجي

نام اساتید: محمدسعيد منجم, حميد ابريشمي مقدم
Mohammad Saeid Monajjem, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : آرمين پيري سرابي

تاریخ:

امكان سنجي ساخت راهگردها

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور حاجي حسينلو
Mohammad Saeid Monajjem, Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : حسين ملكي

تاریخ:

بررسي شيبراه هاي بزرگراه

نام اساتید: محمدسعيد منجم, علي ادريسي
Mohammad Saeid Monajjem, Ali Edrisi
نام دانشجو : ابتين شمسي

تاریخ:

روش هاي نوين طراحي چپگردها در آزاد را ه ها

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور حاجي حسينلو
Mohammad Saeid Monajjem, Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : ناصر نعمتي شاللو

تاریخ:

ارائه مدل تخمين احتمال شكست جريان براي شناسايي محل هاي ازدحام ترافيك به صورت پياپي در بزرگراه و آزاد راه ها و رتبه بندي آن ها

نام اساتید: محمدسعيد منجم, منصور حاجي حسينلو, علي ادريسي
Mohammad Saeid Monajjem, Mansour Hajie Hossienloo, Ali Edrisi
نام دانشجو : حامد اكبرپور