ساخت لنز استوانه اي با روش پرينت سه بعدي براي ساخت تصاوير دو حالته

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي
Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : زهرا برهيخته

ساخت آرايه لنز ميكروني با استفاده از تكنيك پرينت سه بعدي با روش دي ال پي

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي
Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : ميلاد رحيم زاده

بهينه سازي مشخصات آرايه لنز ميكروني پرينت شده با روش پرينت سه بعدي با روش دي ال پي

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي
Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : ياسمن هنرمندباقري

بهينه سازي لنزهاي استوانه اي پرينت سه بعدي شده براي ساخت تصاوير دو حالته

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي
Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : فائقه مهدوي حاجي

ده موضوع برتر فوتونيك در سال 2015

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي
Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : سپيده ميرسعيدي

بهينه سازي آرايه ساخته شده از نارل دو بعدي براي ساخت پرينتر سه بعدي با پايه مايع

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي
Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : سميه پورغلامي مركيه

ساخت آرايه نازل دو بعدي براي ساخت پرينتر سه بعدي با روش پليمر يزاسيون نوري

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي
Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : سارا اكبري

بررسي ساخت پرينتر سه بعدي با روش فتو ككيورينگ در ماده ي خميره اي

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي
Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : راضيه داداشي مطلق

بررسي بهينه سازي ساخت پرينتر سه بعدي باروش فوتو كيورينگ در ماده خميره اي

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي
Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : فاطمه احدي

بهينه سازي خواص نمايشگر با تر سازي الكتريكي

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي
Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : محدثه كفالتي

بررسي اثرات ميدان الكتريكي بر فرايند تر سازي الكتريكي

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي
Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : زينب كاظمي

بررسي ساخت نمايشگر با تر سازي الكتريكي

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي
Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : شهرزاد قره اقاجي

بررسي اثر نوع لايه آبگريز كننده در نمايشگر با تر سازي الكتريكي

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي
Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : آرزو بانوئي

بررسي ساخت پرينترسه بعدي (اس ال آ ) با ماده پي وي سي

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي
Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : مصطفي مصطفائي

امكان سنجي ساختآرايه مسي ميكروني

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي
Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : فاطمه آهني

بررسي خواص موادمورد استفاده براي پرينت سه بعدي

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي
Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : گيلدا رضازاده نيگجه

بررسي ساخت پمپ مورد استفاده براي پرينت سه بعدي خانه

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي
Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : آذرنوش ميرزائي

بررسي ساخت مواد مورد استفاده براي پرينت سه بعدي خانه

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي
Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : مريم مناف زاده

بررسي اثر ميدان الكتريكي بر روي انحناي پوسته ي نانو متري فلز مس

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي
Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : سيده مرضيه شيوا

بررسي ساخت مدولاتور فضايي الكترومكانيكال ميكروني ام اي ام اس

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي
Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : محمد ساماني

بررسي دقت تزريق ماده در پرينتر سه بعدي خانه

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي
Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : محمدحسين مشهدي عباد

بررسي ساخت سيستم انتقال نور خورشيد براي تامين روشنايي فضاي داخلي

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي
Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : نفيسه السادات كلانتري همت ابادي

بررسي ساخت توربين ميكروني ام اي ام اس

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي
Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : پريا ذكري استانه

بررسي ساخت سيستم كاتوني كننده نور خورشيدي براي تامين روشنايي فضاي داخلي

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي
Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : مارال بومي پور

ساخت سامانه دنبال كننده نور خورشيدي براي استفاده در سامانه روشنايي خورشيدي

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي
Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : اسما اسكندرلي