تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

طراحي و كدگشايي كدهاي مبتني بر ميدان هاي عددي

Design and decoding of error correcting codes based on number fields

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, حسن خدائي مهر, ابراهيم قرباني, كمال عقيق, سعيد اكبري, داريوش كياني, احد ملك زاده
Mohammad Javad Nikmehr, Hassan Khodaiemehr, Ebrahim Ghorbani, Kamal Aghigh, saeid akbari, kiani, Ahad Malekzadeh
نام دانشجو : نسيم عبدي كوراني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

گراف هاي توسيع يافته مقسوم عليه هاي صفر حلقه هاي جابه جايي

The Extended Zero-Divisor Graph of a Commutative Ring

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, ابراهيم قرباني, زهره مستقيم, ابراهيم قرباني
Mohammad Javad Nikmehr, Ebrahim Ghorbani, zohre mostaghim, Ebrahim Ghorbani
نام دانشجو : فرشته رهبري فرد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰

گراف هم پوچساز ايده آل حلقه هاي جابه جايي

The co-annihilating ideal graphs of commutative rings

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, شعبان قلندرزاده, احمد موسوي, شعبان قلندرزاده
Mohammad Javad Nikmehr, Shaban Ghalandarzadeh, ahmad mosavi, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : معصومه حسيني نيا

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

تعميم ايده آل هاي اول و گراف هاي وابسته

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, ابراهيم قرباني, شعبان قلندرزاده, محسن رضاپور
Mohammad Javad Nikmehr, Ebrahim Ghorbani, Shaban Ghalandarzadeh, Mohsen Rezapour
نام دانشجو : علي ياسين

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

چه موقعي گراف پوچساز حلقه جابجايي مسطح يا چنبره اي است؟

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, كمال عقيق, كمال عقيق
Mohammad Javad Nikmehr, Kamal Aghigh, Kamal Aghigh
نام دانشجو : نيلوفر گودرزي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

رنگ آميزي گراف پوچساز حلقه جابجايي

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, شعبان قلندرزاده, كمال عقيق, كمال عقيق
Mohammad Javad Nikmehr, Shaban Ghalandarzadeh, Kamal Aghigh, Kamal Aghigh
نام دانشجو : سليمه منان

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

اعداد و مجموعه هاي مكان ياب متناظر با گراف حلقه هاي جابجايي

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, حسين جوهري, حسين جوهري
Mohammad Javad Nikmehr, Hossein Jowhari, Hossein Jowhari
نام دانشجو : محمود كاظمي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

اعداد و كدهاي مكان ياب گراف مقسوم عليه صفر متناظر با حلقه هاي جابجايي

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, ابراهيم قرباني, ابراهيم قرباني
Mohammad Javad Nikmehr, Ebrahim Ghorbani, Ebrahim Ghorbani
نام دانشجو : مرضيه شاكري

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

بررسي نكاتي روي مدول هاي F - ضعيف

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, حميدآقا تولايي, شعبان قلندرزاده, شعبان قلندرزاده
Mohammad Javad Nikmehr, , Shaban Ghalandarzadeh, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : نسيم اميدي سلوط

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

توسيع هاي حلقه ها و گراف هاي وابسته

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, شعبان قلندرزاده, ابراهيم قرباني, سيداحمد موسوي, داريوش كياني, سيدمسعود فاطمي
Mohammad Javad Nikmehr, Shaban Ghalandarzadeh, Ebrahim Ghorbani, , , Seyed Masoud Fatemi
نام دانشجو : عبدالرضا ازادي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۳

فضاي رنگي گراف ها

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, ابراهيم قرباني, ابراهيم قرباني, حميدرضا ميمني
Mohammad Javad Nikmehr, Ebrahim Ghorbani, Ebrahim Ghorbani,
نام دانشجو : مهسا باقري بلفه تيموري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

نگرشي بر حلقه ها و گراف هاي وابسته

نام اساتید: كمال عقيق, ابراهيم قرباني, شعبان قلندرزاده, محمدجواد نيك مهر
Kamal Aghigh, Ebrahim Ghorbani, Shaban Ghalandarzadeh, Mohammad Javad Nikmehr
نام دانشجو : سيده معصومه حسيني

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۰

گراف يكه از يك حلقه آرتيني چپ

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, ابراهيم قرباني, ابراهيم قرباني
Mohammad Javad Nikmehr, Ebrahim Ghorbani, Ebrahim Ghorbani
نام دانشجو : رضوان كريم زاده

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۸

بررسي گراف پوچ ساز از يك حلقه جابه جايي

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر
Mohammad Javad Nikmehr
نام دانشجو : محبوبه حسين آبادي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

بررسي گراف پوچ توان يك حلقه

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, كمال عقيق, كمال عقيق
Mohammad Javad Nikmehr, Kamal Aghigh, Kamal Aghigh
نام دانشجو : مينا ولي نوازملايوسف

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

گراف جيكوبسن از حلقه هاي جابه جايي

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, ابراهيم قرباني, ابراهيم قرباني
Mohammad Javad Nikmehr, Ebrahim Ghorbani, Ebrahim Ghorbani
نام دانشجو : نرگس رستگار

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۵

گراف جمعي از يك مدول بر روي حلقه ايي جابه جايي در ارتباط با زير مدول هاي سره

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, كمال عقيق, كمال عقيق
Mohammad Javad Nikmehr, Kamal Aghigh, Kamal Aghigh
نام دانشجو : ميرنويد رضوي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۰

بررسي جمعي يك حلقه جابجايي بدون عنصر صفر

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, شعبان قلندرزاده, شعبان قلندرزاده
Mohammad Javad Nikmehr, Shaban Ghalandarzadeh, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : صديقه صمدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۹

گراف جمعي از يك حلقه جابجايي

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, ابراهيم قرباني
Mohammad Javad Nikmehr, Ebrahim Ghorbani
نام دانشجو : بهاره بشيري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۷

دوگان گراف مقسوم عليه صفر حلقه جابجايي

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, ابراهيم قرباني, ابراهيم قرباني
Mohammad Javad Nikmehr, Ebrahim Ghorbani, Ebrahim Ghorbani
نام دانشجو : ابوالفضل علي بماني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶

مدول هاي ضربي كاهيده

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, شعبان قلندرزاده, شعبان قلندرزاده
Mohammad Javad Nikmehr, Shaban Ghalandarzadeh, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : عاطفه رياحيني كماچالي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۲۵

رنگ آميزي گراف ها و ابر گراف ها

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, سعيد اكبري فيض آبادي, ابراهيم قرباني
Mohammad Javad Nikmehr, , Ebrahim Ghorbani
نام دانشجو : مريم قنبري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

گراف هاي وابسته به حلقه ها

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, ابراهيم قرباني, فرزانه رمضاني بناب, محمدرضا پيغامي
Mohammad Javad Nikmehr, Ebrahim Ghorbani, Farzaneh Ramezani Bonab, Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : رضا نيك انديش

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۹

حلقه هاي شبه آرمنداريز ضعيف

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, شعبان قلندرزاده, كمال عقيق, كمال عقيق
Mohammad Javad Nikmehr, Shaban Ghalandarzadeh, Kamal Aghigh, Kamal Aghigh
نام دانشجو : ميلاد حكيمي قلعه صفا

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۵

بررسي مدول هاي ضربي و هم ضربي

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, شعبان قلندرزاده, ابراهيم قرباني, ابراهيم قرباني
Mohammad Javad Nikmehr, Shaban Ghalandarzadeh, Ebrahim Ghorbani, Ebrahim Ghorbani
نام دانشجو : اسماعيل حسيني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱/۲۲

بررسي ساختار جبري حلقه ها با استفاده از گراف هاي جهت دار و غير جهت دار

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, سعيد اكبري فيض آبادي, شعبان قلندرزاده, حسن حقيقي, كوروش نوروزي
Mohammad Javad Nikmehr, , Shaban Ghalandarzadeh, Hassan Haghighi, Kourosh Nourouzi
نام دانشجو : فرزاد شاويسي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

زير مدولهاي اول از مدولهاي آرتيني

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, شعبان قلندرزاده, علي ذاكري, علي ذاكري
Mohammad Javad Nikmehr, Shaban Ghalandarzadeh, Ali Zakeri, Ali Zakeri
نام دانشجو : محمد سالاري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۶

نظريه ايده ال هاي قويا تحويل ناپزيز در حلقه هاي جابجايي

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, شعبان قلندرزاده, كمال عقيق, شعبان قلندرزاده
Mohammad Javad Nikmehr, Shaban Ghalandarzadeh, Kamal Aghigh, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : فاطمه فتاحي كياسري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۲

مدولها و مدولهاي تيلتينگ با بعد همولوزيكي متناهي

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, شعبان قلندرزاده, فرشته ملك, فرشته ملك
Mohammad Javad Nikmehr, Shaban Ghalandarzadeh, Fereshteh Malek, Fereshteh Malek
نام دانشجو : هادي امرائي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۲۱

بررسي حلقه هاي n- كوهرنت و (n d) - حلقه ها

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, شعبان قلندرزاده, حسن حقيقي, حسن حقيقي
Mohammad Javad Nikmehr, Shaban Ghalandarzadeh, Hassan Haghighi, Hassan Haghighi
نام دانشجو : مهدي يعقوبي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۲۱

جلقه هاي شبه آرمند اريز وابسته به يك مونوئيد

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, شعبان قلندرزاده, حسن حقيقي, حسن حقيقي
Mohammad Javad Nikmehr, Shaban Ghalandarzadeh, Hassan Haghighi, Hassan Haghighi
نام دانشجو : غلامرضا رضائي

تاریخ:

ايده ال هاي اول وابسته تعميم يافته و راديكال از زير مدول ها

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر
Mohammad Javad Nikmehr
نام دانشجو : فرزانه منتخبي

تاریخ:

ايده ال سازي و قضاياي اندرسون

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر
Mohammad Javad Nikmehr
نام دانشجو : سجاد حيدري منصوراباد

تاریخ:

پيرامون گرافهاي هم ماكسيمال حلقه ها

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر
Mohammad Javad Nikmehr
نام دانشجو : زهرا غروي الخوانساري

تاریخ:

بررسي خاصيت بزرگترين مقسوم عليه مشترك در حوزه هاي صحيح و لم گاوس

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر
Mohammad Javad Nikmehr
نام دانشجو : سيدجواد حاجي ميرزا

تاریخ:

مطالعه ي برخي گراف هاي وابسته به حلقه ها

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر
Mohammad Javad Nikmehr
نام دانشجو : بهزاد سليمان زاده

تاریخ:

بررسي ايده آل هاي 2-جذبي از حلقه هاي جابه جايي

On 2-absorbing ideals of commutative rings

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, كمال عقيق
Mohammad Javad Nikmehr, Kamal Aghigh
نام دانشجو : سميه سعادتي

تاریخ:

طراحي و كدگشايي كدهاي مبتني بر ميدان هاي عددي

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, حسن خدائي مهر
Mohammad Javad Nikmehr, Hassan Khodaiemehr
نام دانشجو : نسيم عبدي كوراني