گراف هاي فازي

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر
Mohammad Javad Nikmehr
نام دانشجو : حنانه تشنه لب

بررسي درجه رنگي چند جمله اي هاي يك درخت

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر
Mohammad Javad Nikmehr
نام دانشجو : فرنوش سعيدپورابوذر

گراف هايي با مقسوم عليه صفر و شبكه بندي حلقه هاي متناهي جا به جا

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر
Mohammad Javad Nikmehr
نام دانشجو : ارمغان آذري خواه

خواص گراف مقسوم عليه

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر
Mohammad Javad Nikmehr
نام دانشجو : نگين جليليان

گراف هاي مقسوم عليه صفر روي زد-ان- و حلقه هاي خارج قسمتي روي زد-ان

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر
Mohammad Javad Nikmehr
نام دانشجو : سارا سهرابي

بررسي گراف حلقه ها

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر
Mohammad Javad Nikmehr
نام دانشجو : اميد سلطاني

رنگ اميزي گرافها

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر
Mohammad Javad Nikmehr
نام دانشجو : هما زماني