از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ تا تاریخ :

مدير گروه شيمي فيزيك