تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

بررسي الكتروشيميايي و سينتيكي نانو كامپوزيتهاي پلي ارتو آمينو فنل به عنوان الكترودهاي قابل استفاده در ابر خازنهاي الكتروشيميايي

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني, مجيد جعفريان, علي احساني, مجيد جعفريان
Mohammad Ghasem Mahjani, Majid Jafarian, , Majid Jafarian
نام دانشجو : محمدرضا يوسف زاده حسيني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

چالش جديد در زيست شناسي كوانتومي

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني, سيف اله جليلي, مجيد جعفريان, مجيد جعفريان, يزدان عسگري
Mohammad Ghasem Mahjani, Seifollah Jalili, Majid Jafarian, Majid Jafarian,
نام دانشجو : تارا اشوري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

مطالعه اثر بازدارنده هاي سبز در خوردگي كربن استيل كم آلياژ در محيط هاي خورنده مختلف

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني, مجيد جعفريان, افشين شفيعي, مجيد جعفريان
Mohammad Ghasem Mahjani, Majid Jafarian, , Majid Jafarian
نام دانشجو : نصراله حمزه ئي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

بررسي الكتروشيميايي اسيد ساليسيليك و برخي از مشتقات آنها

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني, مجيد جعفريان, مجيد جعفريان, فريدون گبل
Mohammad Ghasem Mahjani, Majid Jafarian, Majid Jafarian,
نام دانشجو : امير حيدره

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

بررسي واكنش هاي نوساني با استفاده از اسپكتروسكوپي ايمپدانس الكتروشيميايي

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني, مجيد جعفريان, مجيد جعفريان, مهرداد قائمي
Mohammad Ghasem Mahjani, Majid Jafarian, Majid Jafarian,
نام دانشجو : محمدعلي دهقان بيك

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

الكتروسنتز و بررسي خواص كاتاليستي و الكتروشيميايي نانو كامپوزيت هاي پليمرهاي هادي با اكسيدهاي فلزي و گرافن

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني, مجيد جعفريان, مجيد جعفريان
Mohammad Ghasem Mahjani, Majid Jafarian, Majid Jafarian
نام دانشجو : جواد ترابيان

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

تعيين كيفيت آبكاري نيكل با استفاده از تكنيك امپدانس الكتروشيميايي

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني, مجيد جعفريان, سيف اله جليلي, سيف اله جليلي
Mohammad Ghasem Mahjani, Majid Jafarian, Seifollah Jalili, Seifollah Jalili
نام دانشجو : سجاد اصلاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

بررسي اثر انواع فيلترها بر روي نتايج مطالعه بازدارنده هاي خوردگي با استفاده از تكنيك نويز الكتروشيميايي

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني, مجيد جعفريان, سيف اله جليلي, سيف اله جليلي
Mohammad Ghasem Mahjani, Majid Jafarian, Seifollah Jalili, Seifollah Jalili
نام دانشجو : مريم حسيني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۵

بررسي ابعاد فركتالي و نفوذ غير متعارف در پليمرهاي هادي

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني, مجيد جعفريان, سيف اله جليلي, فاطمه درويش
Mohammad Ghasem Mahjani, Majid Jafarian, Seifollah Jalili, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : احمد شريفي ويند

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۴

مطالعه خوردگي آلومينيوم و استنلس استيل با استفاده از آناليز نويز و آنتروپي موجك

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني, مجيد جعفريان, سيف اله جليلي, جهانبخش قاسمي, سرور رمضانپور
Mohammad Ghasem Mahjani, Majid Jafarian, Seifollah Jalili, Jahanbakhsh Ghasemi, Sorour Ramezanpour
نام دانشجو : رضا مشرفي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

بررسي اثر الكترودهاي نا متقارن در آناليز نويز الكترو شيمايي در خوردگي فلزات

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني, مجيد جعفريان, سيف اله جليلي, سيف اله جليلي
Mohammad Ghasem Mahjani, Majid Jafarian, Seifollah Jalili, Seifollah Jalili
نام دانشجو : فاطمه حسن لو

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

بررسي الكترو شيمايي اثر بازدارندگي مشتقات تترازول در روي خوردگي

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني, مجيد جعفريان, سيف اله جليلي, سيف اله جليلي
Mohammad Ghasem Mahjani, Majid Jafarian, Seifollah Jalili, Seifollah Jalili
نام دانشجو : نسرين سلطان پوراردكاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

بررسي الكتروشيميايي پليمرهاي هادي پيرول ، آنيلين و مشتقات آن .

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني, مجيد جعفريان, سيف اله جليلي, سيف اله جليلي
Mohammad Ghasem Mahjani, Majid Jafarian, Seifollah Jalili, Seifollah Jalili
نام دانشجو : شيرين عادلي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵

سنتز الكتروشيميايي كامپوزيت پلي اكسي متال/ پليمر هادي و اثر پوششي آن در خوردگي

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني, مجيد جعفريان, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي
Mohammad Ghasem Mahjani, Majid Jafarian, Saeid Rayati, Saeid Rayati
نام دانشجو : رقيه محمودي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵

بررسي امپدانس پليمرهاي هادي در شرايط مختلف سنتز الكتروشيميايي

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني, مجيد جعفريان, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي
Mohammad Ghasem Mahjani, Majid Jafarian, Saeid Rayati, Saeid Rayati
نام دانشجو : سحر نظري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۲۸

سنتز و مطالعه خواص نيمه هادي پلي ارتوآمينوفنل و نانو كامپوزيت هاي آن

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني, مجيد جعفريان, سعيد بلالايي, سيف اله جليلي, سعيد رعيتي
Mohammad Ghasem Mahjani, Majid Jafarian, Saeed Balalaei, Seifollah Jalili, Saeid Rayati
نام دانشجو : علي احساني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

مدل سازي و كنترل سيستم هاي پيچيده براساس مفاهيم فضاي حالت

نام اساتید: علي خاكي صديق, احمدرضا تحسيري, احمدرضا تحسيري, محمد قاسم مهجاني
Ali Khaki Sedigh, Ahmad Reza Tahsiri, Ahmad Reza Tahsiri, Mohammad Ghasem Mahjani
نام دانشجو : وحيد مردانلو

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

بررسي الكتروشيميايي اثر باز دارندگي كامپوزيتهاي نانو ذرات فلزي و اكسيد فلزي در مقابل خوردگي استيل

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني, مجيد جعفريان, جهانبخش قاسمي, جهانبخش قاسمي
Mohammad Ghasem Mahjani, Majid Jafarian, Jahanbakhsh Ghasemi, Jahanbakhsh Ghasemi
نام دانشجو : احد طاهرزاد شادباد

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۹

بررسي خوردگي سازه هاي دريايي و اثر پوششي نانو كامپوزيتهاي پليمري

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني, مجيد جعفريان, جهانبخش قاسمي, جهانبخش قاسمي
Mohammad Ghasem Mahjani, Majid Jafarian, Jahanbakhsh Ghasemi, Jahanbakhsh Ghasemi
نام دانشجو : مريم ناصري

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۰۶

مطالعه وبررسي ديناميك نوسان هاي الكتروشيميايي بر مبناي نظريه آشوب و اطلاعات

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني, مجيد جعفريان
Mohammad Ghasem Mahjani, Majid Jafarian
نام دانشجو : ابوذر مسعودي

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۰/۲۶

اناليز تكنيك نويز در خوردگي فلزات

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني, هاشم پروانه مسيحا
Mohammad Ghasem Mahjani, Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : جابر نشاطي

تاریخ:

خوردگي فلزات

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani
نام دانشجو : سيدجواد موسوي

تاریخ:

آبكاري آلياژ نيكل - مس

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني
Mohammad Ghasem Mahjani
نام دانشجو : ليلا نائبي

تاریخ:

استفاده از آناليز نويز در خوردگي گالوانيك

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني
Mohammad Ghasem Mahjani
نام دانشجو : رضا مشرفي

تاریخ:

بررسي ترموديناميكي انحلال ذرات نانو

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني
Mohammad Ghasem Mahjani
نام دانشجو : اكرم مرادي

تاریخ:

بررسي ايمپدانس پديده نفوذ غير متعارف در الكتروشيمي پليمرهاي هادي

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني
Mohammad Ghasem Mahjani
نام دانشجو : احمد شريفي ويند

تاریخ:

بررسي خواص رسانايي پليمرهاي رساناي پلي پيرول و پلي آنيلين در شرايط سنتزي مختلف

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني
Mohammad Ghasem Mahjani
نام دانشجو : مريم بهنوا

تاریخ:

طراحي كنترل فيدبك انتگرالي مصنوعي براي اطمينان از تطابق مقاوم در شبكه هاي بيومولكولي

نام اساتید: علي خاكي صديق, محمد قاسم مهجاني
Ali Khaki Sedigh, Mohammad Ghasem Mahjani
نام دانشجو : حسن اصمع

تاریخ:

رويكرد رياضي جفت شدن نوسان هاي شيميايي

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني
Mohammad Ghasem Mahjani
نام دانشجو : نرگس كيائي

تاریخ:

رفتارهاي شيميايي و زيستي در لبه آشوب

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني
Mohammad Ghasem Mahjani
نام دانشجو : بهنام غلامي

تاریخ:

هماهنگ سازي در سيستم هاي زيستي

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني
Mohammad Ghasem Mahjani
نام دانشجو : پويا اشتياني عراقي