از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ تا تاریخ :

مدير گروه شناسايي و انتخاب مواد مهندسي

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

مدير گروه هاي شناسايي و انتخاب مواد مهندسي ، شكل دادن فلزات و متالورژي صنعتي