مشخصات فردی

نام: مهدی

نام خانوادگی: خدایی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: khodaei@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MehdiKhodaei


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مواد و متالورژی

گرایش: شناسائی و انتخاب مواد مهندسی

واحد سازمانی: مهندسی و علم مواد