تاریخ:

تشخيص اختلالات شبكه ارتباطات عملكردي مغز در اختلال كم توجهي-بيش فعالي با استفاده از داده هاي Magnetoencephalography حالت استراحت

نام اساتید: ميثم زماني پدرام
Maysam Zamanipedram
نام دانشجو : پدرام موصلي