مشخصات فردی

نام: میثم

نام خانوادگی: زمانی پدرام


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: zamanipedram.m@gmail.com

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MaysamZamanipedram


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

گرایش: مکاترونیک

واحد سازمانی: مهندسی برق