محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

بررسي مشخصه هاي جريان در آلفاتوربولانس

نویسندگان: حسين اتحادي, ماني فتحعلي, مسعود ميرزايي

Hossein Ettehadi, Mani Fathali, Mirzaei Masoud

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

The 16th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

بررسي تاثير نيروهاي مغناطيسي در جريان مافوق صوت

نویسندگان: حسين اتحادي, سيد علي توكلي صبور, ماني فتحعلي

Hossein Ettehadi, seyed ali tavakoli saboor, Mani Fathali

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

The 16th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

بررسي لايه ي اختلاط در آلفاتوربولانس دو بعدي

نویسندگان: حسين اتحادي, ماني فتحعلي, مسعود ميرزايي

Hossein Ettehadi, Mani Fathali, Mirzaei Masoud

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

The 16th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

بررسي نحوه تاثير چيدمان توربين بادي بر توان خروجي يك مزرعه بادي به كمك روش شبيه سازي گردابه هاي بزرگ

نویسندگان: وحيد مزيدي شرف آبادي, سيده كوكب گوهريان محمدي, ماني فتحعلي

Vahid Mazidi Sharafabadi, Seyyedeh kokab Goharian mohammadi, Mani Fathali

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

The 16th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

بهينه سازي آيروديناميكي سطح مقطع ايرفويل با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك

نویسندگان: مجيد منصوري, ماني فتحعلي, فربد احمدي پژوه

majid mansoori, Mani Fathali, farbod ahmadi pazhouh

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

The 16th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۴

مدل سازي ديناميكي و آيروديناميكي ايرفويل ناكا 2415 با استفاده از ديدگاه شبيه سازي چند موضوعي

نویسندگان: كبير بخشائي, حسن صابري نيا, عبدالمجيد خوشنود, ماني فتحعلي

Kabir Bakhshaei, Hassan Saberinia, Abdolmajied Khoshnood, Mani Fathali

عنوان همایش: پانزد مين كنفرانس بين المللي انجمن وا فضاي ايران

15th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۳

داده كاوي شاخصه هاي اندركنش لايه اختلاط آشفته بدون برش دو بعدي

نویسندگان: مصطفي خوشنامي دشيري, سميه عليزاده, ماني فتحعلي

Mostafa Khoshnami Deshiri, Somayeh Alizadeh, Mani Fathali

عنوان همایش: سيزدهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران

13th Conference of Iranian Aerospace Society