تحليل وطراحي موتور پالس جت

نام اساتید: ماني فتحعلي, مسعود ميرزايي, عليرضا باصحبت نوين زاده
Mani Fathali, Mirzaei Masoud, Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : مجيد مجدآرا

مكان يابي و تعيين چيدمان مزرعه مادي

نام اساتید: ماني فتحعلي, عليرضا باصحبت نوين زاده, رضا ابراهيمي
Mani Fathali, Alireza Basohbat Novinzadeh, Reza Ebrahimi
نام دانشجو : مينا جهانمردي

بررسي پارامترهاي مختلف هندسي يك خودرو شخصي برروي خصوصيات آيروديناميك

نام اساتید: ماني فتحعلي, رضا ابراهيمي, مسعود ميرزايي
Mani Fathali, Reza Ebrahimi, Mirzaei Masoud
نام دانشجو : ياشار عبدل زاده

آناليز حساسيت كارايي آيروديناميكي ايرفويل نسبت به پارامترهاي اصلي آن با بكارگيري روشهاي عددي

نام اساتید: ماني فتحعلي, مسعود ميرزايي, رضا ابراهيمي
Mani Fathali, Mirzaei Masoud, Reza Ebrahimi
نام دانشجو : حسام الدين عبدالهي

بررسي ميدان صوتي ايجاد شده توسط يك ميدان اغتشاشي

نام اساتید: ماني فتحعلي, رضا ابراهيمي, مسعود ميرزايي
Mani Fathali, Reza Ebrahimi, Mirzaei Masoud
نام دانشجو : دانيال ساعتچي

آناليز حساسيت عملكرد آيروديناميكي پره استاتور يك توربين با تغيرات زبري سطح

نام اساتید: ماني فتحعلي, مسعود ميرزايي, حسن كريمي مزرعه شاهي
Mani Fathali, Mirzaei Masoud, Hasan Karimi Mazraeh Shahi
نام دانشجو : حامد شامحمدي

تحليل نيرو و گشتاور وارد بر پره توربين عمود محور داريوس

نام اساتید: حسين مهدوي مقدم, رضا ابراهيمي, ماني فتحعلي
Hossien Mahdavy Moghadam, Reza Ebrahimi, Mani Fathali
نام دانشجو : كامران بنان

حل عددي جريان مغشوش حول چيدمان پشت سر هم سه سيلندر مقطع مربعي

نام اساتید: ماني فتحعلي, مسعود ميرزايي, نعمت اله فولادي
Mani Fathali, Mirzaei Masoud, Nematollah Fooladi
نام دانشجو : غزال داورنيا

حل عددي جريان مغشوش ايزوتوپ

نام اساتید: ماني فتحعلي, مسعود ميرزايي, نعمت اله فولادي
Mani Fathali, Mirzaei Masoud, Nematollah Fooladi
نام دانشجو : آيلين برزگر

حل عددي لايه ي اختلاط مغشوش بدون برش

نام اساتید: ماني فتحعلي
Mani Fathali
نام دانشجو : زهره بقايي

مدلسازي UAVبال ثابت براي انجام شبيه سازي جامع

UAV

نام اساتید: ماني فتحعلي, عبدالمجيد خوشنود
Mani Fathali, Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : عباس كارگريان

بررسي روش هاي آزمايشگاهي ايجاد جريان، توربولانس با استفاده از توري

نام اساتید: ماني فتحعلي, حامد علي صادقي اراني
Mani Fathali, Hamed Alisadeghi
نام دانشجو : محمدحسين نادري

طراحي و تحليل بال تغيير شكل پذير(morphing wing)

(morphing wing)

نام اساتید: ماني فتحعلي, حامد علي صادقي اراني
Mani Fathali, Hamed Alisadeghi
نام دانشجو : مجيد منصوري

تاخير در جدايش به كمك دمش طبيعي

نام اساتید: ماني فتحعلي, مسعود ميرزايي
Mani Fathali, Mirzaei Masoud
نام دانشجو : احمدرضا محمدي فيضي

بررسي انتقال حرارت اجباري به روش LBM در داكت دو بعدي با هندسه مشخص با موانع

LBM

نام اساتید: ماني فتحعلي
Mani Fathali
نام دانشجو : زهرا شهرياري درآباد

بررسي جريان و انتقال حرارت نانو سيال در داكت دو بعدي به روش لتيس بولتزمان و CFD و مقايسه نتايج دو روش

نام اساتید: ماني فتحعلي
Mani Fathali
نام دانشجو : سارا خداويردي زاده قزلجه