از تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

بابت ارزيابي پرونده ارتقاء دكتر اسلامي فارساني

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

عضو هيات اجرايي جذب دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ تا تاریخ :

عضو شوراي انضباطي تجديد نظر دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

بابت ارزيابي پرونده ارتقاء دكتر منتظري

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

بابت ارزيابي پرونده ارتقاء دكتر صلاحي نژاد

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

عضويت درهيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي ماشين كاري هاي مخصوص

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۰۱

ارزياب پرونده دكتر جمال زماني اشني

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

عضويت مجله علمي پژوهشي international journal lasers in engineering

از تاریخ : ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۳۰

مدير گروه ساخت وتوليد