از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

عضويت در شوراي نظارت وارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

International Journal of coastal & Offshore Engineering

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي اندازه گيري ميداني رفتار سازه ها

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

سرپرست آزمايشگاه آموزشي سازه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

inter national journal of computer science and application

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

فصلنامه مهندسي دريا inter national journal of maritime technology

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

journal of offshore structure and technology

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

journal of structural and management

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

مديريت دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه