مشخصات فردی

نام: کریم

نام خانوادگی: علیزاد


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: Alizad@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۸۲۰۱۴۳۲ - ext # ۲۱۱

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/karimAlizad

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: آب

واحد سازمانی: مهندسی عمران