از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ تا تاریخ :

عضو و رئيس شوراي سياست گذاري و راهبردي مديرسه كسب و كار دانشگاه خواجه نصير

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ تا تاریخ :

عضو كارگروه ارتقاء در توسعه ي آموزش هاي الكترونيكي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ تا تاریخ :

رئيس اداره آموزش هاي آزاد

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

مدير گروه رياضي محض