تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۴

بررسي توسيع قضيه شوالي

نام اساتید: كمال عقيق, شعبان قلندرزاده, محمدجواد نيك مهر, محمدجواد نيك مهر, ذوالفقاري مسعود
Kamal Aghigh, Shaban Ghalandarzadeh, Mohammad Javad Nikmehr, Mohammad Javad Nikmehr,
نام دانشجو : ساناز محبي نخجيري

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

بررسي نيم ميدان ها و شبه ميدان ها

نام اساتید: كمال عقيق, محمدجواد نيك مهر, محمدجواد نيك مهر
Kamal Aghigh, Mohammad Javad Nikmehr, Mohammad Javad Nikmehr
نام دانشجو : سها خليلي جهرمي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

بررسي نكاتي روي زيرمدول هاي نيمه اول ضعيف و اول ضعيف

نام اساتید: كمال عقيق, محمدجواد نيك مهر, شعبان قلندرزاده, شعبان قلندرزاده, مسعود ذوالفقاري
Kamal Aghigh, Mohammad Javad Nikmehr, Shaban Ghalandarzadeh, Shaban Ghalandarzadeh,
نام دانشجو : فرشته داوودآبادي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

كران هايي براي كدها با استفاده از جبر ترويليگر و برنامه ريزي نيمه معين

نام اساتید: كمال عقيق, ابراهيم قرباني, محمدجواد نيك مهر, محمدجواد نيك مهر
Kamal Aghigh, Ebrahim Ghorbani, Mohammad Javad Nikmehr, Mohammad Javad Nikmehr
نام دانشجو : بتول سواري

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

سامانه هاي ديده باني در گراف ها

نام اساتید: كمال عقيق, ابراهيم قرباني, محمدجواد نيك مهر, محمدجواد نيك مهر
Kamal Aghigh, Ebrahim Ghorbani, Mohammad Javad Nikmehr, Mohammad Javad Nikmehr
نام دانشجو : محبوبه عباسي مزرعه شاهي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۲

بررسي ثابت هاي براون چند جمله اي هاي تحويل ناپذير روي ميدان هاي مقدار هنسلي

نام اساتید: كمال عقيق, ابراهيم قرباني, ابراهيم قرباني
Kamal Aghigh, Ebrahim Ghorbani, Ebrahim Ghorbani
نام دانشجو : البرز محبوبي ملالي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

چند جمله اي هاي جمعي روي ميدان هاي مقدار هنسلي

نام اساتید: كمال عقيق, ابراهيم قرباني, ابراهيم قرباني
Kamal Aghigh, Ebrahim Ghorbani, Ebrahim Ghorbani
نام دانشجو : مرضيه مسگري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴

بررسي مسائل روي حوزه هاي پروفر

نام اساتید: كمال عقيق, محمدجواد نيك مهر, شعبان قلندرزاده, كوروش نوروزي
Kamal Aghigh, Mohammad Javad Nikmehr, Shaban Ghalandarzadeh, Kourosh Nourouzi
نام دانشجو : آزاده نيك سرشت

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

بررسي چند جمله اي هاي تحويل ناپذير روي ميدان هاي هنسلين

نام اساتید: كمال عقيق, شعبان قلندرزاده, شعبان قلندرزاده
Kamal Aghigh, Shaban Ghalandarzadeh, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : نجمه داريني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۶

تعميم محك تحويل ناپذيري آيزنشتاين- شونمن با استفاده از نظريه ارزياب

نام اساتید: كمال عقيق, شعبان قلندرزاده, شعبان قلندرزاده
Kamal Aghigh, Shaban Ghalandarzadeh, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : مرضيه بازارنوي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۳

ثابت ها و دستگاه سيستم اكيد چند جمله اي هاي تحويل ناژذير روي ميدان هاي ارزش دار هنسلي

نام اساتید: كمال عقيق, شعبان قلندرزاده, شعبان قلندرزاده
Kamal Aghigh, Shaban Ghalandarzadeh, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : زهرا خوش مسلك

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۰۵

زير ميدانهاي ميدانهاي ارزش دار هنسلي

نام اساتید: كمال عقيق, شعبان قلندرزاده, شعبان قلندرزاده
Kamal Aghigh, Shaban Ghalandarzadeh, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : فرشته عباسي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

بررسي قضيه اي از ددكيند

نام اساتید: كمال عقيق, شعبان قلندرزاده, شعبان قلندرزاده
Kamal Aghigh, Shaban Ghalandarzadeh, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : مجيد طاهري كهن

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۹

بررسي نقص در نظريه ارزش

نام اساتید: كمال عقيق, شعبان قلندرزاده, شعبان قلندرزاده
Kamal Aghigh, Shaban Ghalandarzadeh, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : سحر دادرس ايرنجي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۹

پايه هاي ارزش براي تعميم ميدانهاي سري تواني

نام اساتید: كمال عقيق, شعبان قلندرزاده, شعبان قلندرزاده
Kamal Aghigh, Shaban Ghalandarzadeh, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : مليحه هداوندخاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۹

ساختار زنجير هاي متمايز اشباع شده

نام اساتید: كمال عقيق, شعبان قلندرزاده, شعبان قلندرزاده
Kamal Aghigh, Shaban Ghalandarzadeh, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : خديجه ميردارهريجاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۷

بررسي چند جمله اي هاي ايزنشتاين - دوماس و تعميم چند جمله اي هاي شون من

نام اساتید: كمال عقيق, شعبان قلندرزاده, شعبان قلندرزاده
Kamal Aghigh, Shaban Ghalandarzadeh, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : صديقه غظنفري شبانكاره

تاریخ:

مشخصات توسيع ميدان منظم

نام اساتید: كمال عقيق
Kamal Aghigh
نام دانشجو : مهدي رضي پور

تاریخ:

بيان قضيه اساسي جبر به وسيله نظريه ارزش ها

نام اساتید: كمال عقيق
Kamal Aghigh
نام دانشجو : حامد مويد

تاریخ:

ارزشهاي روي

نام اساتید: كمال عقيق
Kamal Aghigh
نام دانشجو : آزاده نيك سرشت

تاریخ:

پروژه

نام اساتید: كمال عقيق
Kamal Aghigh
نام دانشجو : مريم شهوندميجي

تاریخ:

بررسي شبه ميدان ها

نام اساتید: كمال عقيق
Kamal Aghigh
نام دانشجو : سيداحمد حسيني

تاریخ:

بررسي ايده آل هاي 2-جذبي از حلقه هاي جابه جايي

On 2-absorbing ideals of commutative rings

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, كمال عقيق
Mohammad Javad Nikmehr, Kamal Aghigh
نام دانشجو : سميه سعادتي

تاریخ:

مدول هاي منظم فون نويمان

von neumann regular modules

نام اساتید: شعبان قلندرزاده, كمال عقيق
Shaban Ghalandarzadeh, Kamal Aghigh
نام دانشجو : مهسا جباري شالقوني