از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ تا تاریخ :

دبير شوراي انضباطي بدوي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ تا تاریخ :

موظفي هيات علمي مربي جانباز تا 24 درصد

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

مدير خدمات دانشجويي

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۱۹

معاون اداري ومالي دانشكده رياضي