سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ايران / Iran

مطالعه انگيزه هاي فعاليت بدني جامعه دانشگاهي ايران

نویسندگان: رسول فرجي, حجت الله لطيفي, منيژه منصور صادقي
عنوان مجله: پژوهش در ورزش دانشگاهي
از صفحه: ۹۹
تا صفحه: ۱۱۵

سال: ۰

شيوه هاي احيا ، ترويج و ارتقا ورزش ها و بازي هاي بومي و محلي در كشور

نویسندگان: افشار هنرور, فرزاد غفوري, احسان ططري حسن گاويار, حجت الله لطيفي
عنوان مجله: مديريت ورزشي
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰