تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

ساختار نرمال و نقاط ثابت

Normal structure and fixed points

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, كوروش نوروزي, مليحه حسيني, مليحه حسيني, اسدالله آقاجاني
Hashem Parvaneh Masiha, Kourosh Nourouzi, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini, asadollah aghajani
نام دانشجو : زهرا لك

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

برخي قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي متريك مرتب و متريك مرتب احتمالاتي

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, كوروش نوروزي, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Hashem Parvaneh Masiha, Kourosh Nourouzi, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : احسان لطفعلي قصاب

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

بهترين زوج مجاورت براي برخي از نگاشت ها در فضاهاي توابع مدولي

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, كوروش نوروزي, كوروش نوروزي
Hashem Parvaneh Masiha, Kourosh Nourouzi, Kourosh Nourouzi
نام دانشجو : مژگان حافظي نيا

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

نتايجي از نقطه ثابت مشترك زوجي براي ?- انقباض هاي احتمالاتي در فضاهاي منگر

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, مليحه حسيني, مليحه حسيني, اسداله آقاجاني
Hashem Parvaneh Masiha, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini,
نام دانشجو : اكرم هژبري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

برخي قضاياي نقطه ثابت براي نگاشت هاي ناگسترشي در فضاهاي فرامتريك و نرم دار ناارشميدسي

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, كوروش نوروزي, شعبان قلندرزاده, مليحه حسيني, سيدمنصور واعظ پور, عبدالرحمن رازاني, عبدالرضا سياره
Hashem Parvaneh Masiha, Kourosh Nourouzi, Shaban Ghalandarzadeh, Maliheh Hosseini, , , Abdoreza Sayyareh
نام دانشجو : حميد مام قادري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

نقاط ثابت تقريبي نگاشت هاي p- غبر انبساطي چند مقداري در فضاهاي تابعي مدولار

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, سيد منصور واعظ پور, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Hashem Parvaneh Masiha, , Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : رحيم صفرپورگوهرداني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

روش تقريب ويسكوزيتي براي نقاط ثابت در فضا هاي متريك

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, اسدالله آقاجاني, منصور واعظ پور, كوروش نوروزي, مليحه حسيني, عظيم امين عطايي
Hashem Parvaneh Masiha, , , Kourosh Nourouzi, Maliheh Hosseini, Azim Aminataei
نام دانشجو : ازاده غني فرد

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

قضاياي نقطه ثابت براي انقباض هاي از نوع ريچ روي فضاهاي متريك مجهز به گراف

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, كوروش نوروزي, كوروش نوروزي, محمدباقر قائمي
Hashem Parvaneh Masiha, Kourosh Nourouzi, Kourosh Nourouzi,
نام دانشجو : يوسف علي ميرعرب رضي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

قضاياي نقطه ثابت زوجي براي نگاشت هاي يكنواي مخلوط ?- انقباضي در فضاهاي متريك جزعا مرتب

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, محمود هادي زاده يزدي, كوروش نوروزي, كوروش نوروزي, محمدباقر قائمي
Hashem Parvaneh Masiha, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Kourosh Nourouzi, Kourosh Nourouzi,
نام دانشجو : سحرسادات سيدحسن شيرازي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۴

برخي قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي متريك تعميم يافته

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, سيد منصور واعظ پور, عبدالرحمن رازاني, كوروش نوروزي, مليحه حسيني, محمود هادي زاده يزدي
Hashem Parvaneh Masiha, , , Kourosh Nourouzi, Maliheh Hosseini, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : سيده سميرا رضوي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

نتايجي از نقطه ثابت مشترك و نقطه انطباق در فضا هاي متريك مخروطي جزاً مرتب و كاربردهايي براي معادلات انتگرال

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, كوروش نوروزي, مليحه حسيني, مليحه حسيني, سيدمنصور واعظ پور
Hashem Parvaneh Masiha, Kourosh Nourouzi, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini,
نام دانشجو : الهام كناركوهي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

شرايط انقباض با استفاده از توابع مقايسه اي روي فضاهاي b- متريك

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, كوروش نوروزي, مليحه حسيني, اسداله آقاجاني, مليحه حسيني
Hashem Parvaneh Masiha, Kourosh Nourouzi, Maliheh Hosseini, , Maliheh Hosseini
نام دانشجو : شهناز پله پور

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۷

روشي جديدبراي بررسي قضاياي بهترين نقطه مجاور نگاشت هاي غير خطي

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, مليحه حسيني, كوروش نوروزي, كوروش نوروزي
Hashem Parvaneh Masiha, Maliheh Hosseini, Kourosh Nourouzi, Kourosh Nourouzi
نام دانشجو : فاطمه فوق

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۰

برخي قضاياي نقطه ثابت در فضاي هاي G - متريك

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, كوروش نوروزي, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Hashem Parvaneh Masiha, Kourosh Nourouzi, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : ناهيدسادات محسني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۴

قضاياي بزرگترين و كوچكترين نقطه ثابت براي نگاشت هاي صعودي در فضاهاي متريك مرتب جزئي

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, كوروش نوروزي, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Hashem Parvaneh Masiha, Kourosh Nourouzi, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : سميه گودرزي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵

برخي از قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي فرامتريك

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, مليحه حسيني, كوروش نوروزي, كوروش نوروزي
Hashem Parvaneh Masiha, Maliheh Hosseini, Kourosh Nourouzi, Kourosh Nourouzi
نام دانشجو : مژگان بهارلو

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

قضاياي نقطه ثابت براي انقباض هاي دوري ضعيف

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, كوروش نوروزي, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Hashem Parvaneh Masiha, Kourosh Nourouzi, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : فاطيما عباسي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۳

نتايج نقطه انطباق سه گانه براي انقباض هاي تعميم يافته در فضاهاي متريك تعميم يافته مرتب

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, كوروش نوروزي, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Hashem Parvaneh Masiha, Kourosh Nourouzi, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : عالمه عدالت خواه

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

فضاهاي يكنواخت تعميم يافته سيستم هاي ديناميك مجموعه مقدار انقباضي موضعي يكنواخت و نقاط ثابت

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, كوروش نوروزي, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Hashem Parvaneh Masiha, Kourosh Nourouzi, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : اعظم نوروزپور ديلمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶

قضاياي نقطه ثابت نوع ادل- اشتاين

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, كوروش نوروزي, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Hashem Parvaneh Masiha, Kourosh Nourouzi, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : فاطمه دانيال

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۴

قضيه ي نقطه ثابت براي نگاشت هاي زامفيرسكيوي ضعيف

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, كوروش نوروزي, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Hashem Parvaneh Masiha, Kourosh Nourouzi, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : رقيه شوقي آبكنار

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۰۳

تعميم قضيه نقطه ثابت كاربستي براي فضاهاي متريك برداري مقدار

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, كوروش نوروزي, شعبان قلندرزاده, شعبان قلندرزاده
Hashem Parvaneh Masiha, Kourosh Nourouzi, Shaban Ghalandarzadeh, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : علي توكلي وليك چالي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۷

برخي قضاياي نقطه ثابت توابع جند مقداري در فضاهاي متريك مرتب

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, مليحه حسيني, كوروش نوروزي, شعبان قلندرزاده
Hashem Parvaneh Masiha, Maliheh Hosseini, Kourosh Nourouzi, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : فاطمه زهرا ثابت قدم

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

زنجير هاي مجموعه -مقدار به طور انتگرال پذير كران دار همگرا با رويكرد شبكه باناخ

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, كوروش نوروزي, فرشته ملك, فرشته ملك
Hashem Parvaneh Masiha, Kourosh Nourouzi, Fereshteh Malek, Fereshteh Malek
نام دانشجو : مجتبي راستگو

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۱

فضاهاي متريك مخروطي مرتب و نتايجي از نقاط ثابت

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, كوروش نوروزي, كوروش نوروزي, سيدمقتدي هاشمي پرست
Hashem Parvaneh Masiha, Kourosh Nourouzi, Kourosh Nourouzi, Seyed Moghtada Hashemiparast
نام دانشجو : ليلا عبداله ئي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۳۰

قضاياي نقطه ثابت نگاشت هاي چند مقداري يكنوا در فضاهاي متريك مرتب

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, كوروش نوروزي, كوروش نوروزي, سيدمقتدي هاشمي پرست
Hashem Parvaneh Masiha, Kourosh Nourouzi, Kourosh Nourouzi, Seyed Moghtada Hashemiparast
نام دانشجو : زينب برچلوئي

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۰/۲۶

اناليز تكنيك نويز در خوردگي فلزات

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني, هاشم پروانه مسيحا
Mohammad Ghasem Mahjani, Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : جابر نشاطي

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۹/۲۱

اصول نظريه اندازه فازي

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : محمد رحمتي

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۲۷

كمنتتا

fgjk

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : حسين ابراهيمي

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۲۵

گكمم

hjkl

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : ابوذر جهانگيري

تاریخ:

فضا هاي نرمدار خطي متناهي البعد فازي

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : آزاده صالحي سده

تاریخ:

انتگرال فازي براي تاوبع يكنوا

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : حاتم وحدتي

تاریخ:

مشخصههاي فضاهاي متريك فازي

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : طيبه دزياني

تاریخ:

زد - پي انتگرال پان شبكه اي مقدار براي توابع ساده وبراي شبكه اي مقدار روي شبكه

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : فاطمه زهرا ثابت قدم

تاریخ:

حساب فشردگي نرمال دنبالهاي در اناليز تغييرات

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : راحله ارندان

تاریخ:

انتگرال دانيل فازي

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : ژيلا خزاعي كرقند

تاریخ:

فرم فازي قضيه هان - باناخ

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : پوريا كمالي

تاریخ:

تقريب نقطه ثابت براي نيم گروه هاي ميانگين پذير از نگاشت هاي نا منبط در فضاي باناخ

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : الهام ايلكا

تاریخ:

تعميم مفهوم ميانگين پذيري

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : محسن اقايي بورخيلي

تاریخ:

تقريب هماني در فضايي از اندازهاي مطلقا پيوسته روي نيم گروهاي موضعا فشرده

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : زهرا كلانتريون

تاریخ:

احتمال فازي

نام اساتید: سيدمقتدي هاشمي پرست, هاشم پروانه مسيحا
Seyed Moghtada Hashemiparast, Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : افروز شكوري كتيگري

تاریخ:

نتايج نقطه ثابت براي انقباض هاي مجموعه مقدار با تغيير فواصل در فضاهاي متريك كامل

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : علي عزيزي مايوان

تاریخ:

قضاياي نقطه ثابت در خصوص نگاشتي كه در يك شرط كلي انقباض از نوع انتگرالي صدق مي كند

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : عاطفه رضا

تاریخ:

توسيع پيوستگي و نتايج تعميم يافته براي نگاشتهاي مجموعه مقدار در آناليز محدب

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : عاشور اميني خواه

تاریخ:

پيرامون موجك هاي مرتبط با سري هاي والش

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : نسيم صحت

تاریخ:

ويژگي هاي هندسي فضاهاي باناخ در رابطه با نظريه ي نقطه ثابت

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : حاتم وحدتي

تاریخ:

تعميم تبديل فوريه و پيچش بر مقياسهاي زماني

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, كوروش نوروزي
Hashem Parvaneh Masiha, Kourosh Nourouzi
نام دانشجو : رضا گودرزي

تاریخ:

رساله

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, كوروش نوروزي
Hashem Parvaneh Masiha, Kourosh Nourouzi
نام دانشجو : زينب حمدي سالمي

تاریخ:

روش تقريب ويسكوزيتي براي نقاط ثابت در فضاهاي متريك

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : ازاده غني فرد

تاریخ:

نظريه نقطه ثابت برحسب متريك و يك رابطه ي ترتيب

fixed point theory in terms of a metric and of an order relation

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, كوروش نوروزي
Hashem Parvaneh Masiha, Kourosh Nourouzi
نام دانشجو : محدثه فرجي ملاده ئي