بهترين نقاط تقريب مشترك

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : سيده فاطمه متقي

وجود منحصر بفردي جواب مثبت براي مساله با مقدار كرانه اي از مرتبه كسري

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : فرزانه فتاحي اصل كمري

نتايج نقاط ثابت مشترك ونقاط برخورد در فضاهاي متريك مخروطي مرتب و كاربردهاي آن براي معادلات انتگرال

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : مارال فرهادي

نقاط ثابت زوجي در فضاهاي متريك جزما مرتب و كاربردهاي آن

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : مهسا نوري شيرازي

قضاياي نقطه ثابت براي عملگرهاي تواما يكنوا و كاربردهاي آن براي معادلات انتگرال

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : نازنين حبشي زاده

بررسي قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي توپولوژيك

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : سحر مسعوديان

قضاياي نقطه ثابت زوجي براي نگاشتهاي انقباضي جزئي

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : رويا معمارفرشبافي

الگوي تكرار سه مرحله اي براي حل معادلات عملگري 4-قوي غير خطي در قضاياي باناخ

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : الهه بابايي

نگاشتهاي غير استنباطي روي جبر هاي باناخ آبلي و نقاط ثابت آنها

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : عبدالحسين قاسمي مداني

برخي از قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي جي متريك

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : شادي سادات كيواني

يك قضيه نقطه ثابت براي كلاس خاصي از انقباض احتمالاتي

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : الهام آرايي

نقاط ثابت فازي مشترك براي نگاشهاي فازي

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : هاله عطايي دانشگر

قضيه نقطه ثابت سه تايي در فضاهاي متريك فازي و كاربرد آن

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : الهام جعفري قزاآني

قضاياي نقطه ثابت بر انتقباض ها در فضاهاي نرمدار فازي شهودي

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : زهرا بني اسدي دهكردي

قضاياي نقطه ثابت براي نگاشت هاي انقباضي فازي در فضاهاي شبه متريك

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : مژگان آقائي شيخ رضي

نقاط ثابت فازي مشترك براي نگاشتهاي فازي

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : مريم سادات عبادي

روشهاي عددي و تكنيكهاي سي -اف- دي- در حل عددي معادلات مربوط به تاثير دارو در تومورهاي مغزي

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : مهرو مريدي

يك نوع جديد قضيه نقطه ثابت براي انقباضي روي فضاي كتريك كامل تعميم يافji

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : فاطمه سبزعلي هاي يمقاني

معادلات جمع هاي كناره اي و مسائل نقطه ثابت وابسته

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : فرناز صفري

يك قضيه نقطه ثابت از نوع انقباضي در فضاهاي متريك جزعا مرتب و كاربرد آن به معادلات ديفرانسيل مقدماتي

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : عاطفه عالي پور

قضاياي نقطه ثابت براي نگاشتهاي از نوع انقباض

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : مليكا رضاپوردابانلو

روش هاي ويسكوز براي تقريب نقاط ثابت در نامساوي هاي تغييراتي

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : فرانك رشيدي سعيدآباد

روش هاي وسكوزيته براي مسايل هم زمان و مسايل نقاط ثابت در نيم گروههاي غير خطي

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : شقايق راهبريان يزدي

برخي قضاياي همگرايي بر حسب نقطه مجاورت و نقاط ثابت مشترك براي نگاشت هاي ناگسترشي در فضاهاي كت 0

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : فائزه هراتي نيك

نتايج مجاورت يا بهينه سازي توسط جواب هاي تقريبي

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : سيدمهدي يوسف زاده

برخي نتايج نقطه ثابت كلاس آر-توابع

some fixed point results via R-function

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : كاميار تصديق مقدم

خواصي در فضاهاي نرمدار فازي

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : پريناز آقانصيري

خواصي در فضاهاي متريك فازي

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : مهتاب گل زاده

قضيه اشتراكي كانتور براي فضاهاي كا-كتريك با يك خط مخروط صلب و يك قاعده انقباض

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : سهيلا ميرزائي اوزمچلوئي

درباره يك قضيه نقطه ثابت براي ضرب عملگرها

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا
Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : ليلا مقربي