از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ تا تاریخ :

مدير گروه معارف اسلامي

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ تا تاریخ :

رئيس مركز آموزش هاي عمومي

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

مدير گروه هاي عمومي

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ تا تاریخ :

عضويت دركارگروه اخلاق حرفه اي در دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۶/۱۰

اعضاي كميته هاي تخصصي و داخلي انجمن هاي علمي