سال: ۱۳۹۴

بررسي آيات قصاص و وجوه حياتبخشي آن در قرآن

A study on the Verses of Retaliations and the ways of Its Being Life-giving in the Holy Quran

نویسندگان: حميدرضا نوري
عنوان مجله: مطالعات تفسيري
از صفحه: ۷
تا صفحه: ۲۸