از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

بابت ارزيابي پرونده ارتقاء دكتر صلاحي نژاد

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

بابت ارزيابي پرونده ارتقاء دكتر منتظري

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

بابت ارزيابي پرونده ارتقاء دكتر سيادتي

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي ريخته گري پيشرفته

از تاریخ : ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ تا تاریخ :

عضو كميته حمايت ونظارت بر انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي مهندسي سطح پيشرفته

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ تا تاریخ :

نماينده شوراي پژوهشي در شوراي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۱۷

مدير امور پژوهشي وارتباط با صنعت دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ تا تاریخ :

عضويت حقوقي در شوراي دانشگاه