تاریخ: ۱۳۹۹

مدیریت اطلاعات انرژی در بستر اینترنت اشیاء (Energy Information Management in IoT )

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : فرزانه ماستري فراهاني

تاریخ:

مديريت اطلاعات انرژي در بستر اينترنت اشياء (Energy Information Management in Iot )

نام اساتید: فاطمه رضائي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : فرزانه ماستري فراهاني