مدیریت اطلاعات انرژی در بستر اینترنت اشیاء

Energy Information Management in IoT

نام اساتید: فاطمه رضائي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : فرزانه ماستري فراهاني

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

طراحي سيستم مديريت و پردازش اطلاعات در شبكه پارك هوشمند

Design of an Information Management System in Smart Park Networks

نام اساتید: فاطمه رضائی
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : شاهين شريفي

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

بررسي و پياده سازي مولد اعداد شبه تصادفي

Investigation and Implementation of Pseudo Random Number Generator

نام اساتید: فاطمه رضائی
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : سيده فاطمه موسي زاده موسوي