سال: ۱۴۰۰

مبانی تصویرنگاری پزشکی

نویسندگان: مترجمین: فرزانه کیوان فرد، لادن شهشهانی، ندا رفیعی حسینی، مهدی کفایی
ISBN: ۹۷۸-۹۶۴-۴۶۳-۸۴۰-۴