از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي خواص الكترونيك مواد

از تاریخ : ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ تا تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۰۹

مدير گروه الكترونيك

از تاریخ : تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۶/۱۵