تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

ساخت و بررسي خواص الكتريكي اتصالات گرافن - اكسيد فلز براي استفاده در سلول هاي فتوولتايك

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, حسام زندي, حسام زندي, محمد عروتي نيا, مجيد رضايي
Faramarz Hossien Babaei, Hesam Zandi, Hesam Zandi, , Majid Rezaee
نام دانشجو : رضا رازمند

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

طراحي و ساخت سامانه ميكروفلوئيديك براي اندازه گيري اثر سيبك در محلول هاي يوني

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, حسام زندي, حسام زندي, عزالدين مهاجراني
Faramarz Hossien Babaei, Hesam Zandi, Hesam Zandi,
نام دانشجو : بنيامين هركي نژادنليوان

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

طراحي ،ساخت و ارزيابي يك مولد توان ترمو الكتريكي براساس كوپلاژ FTO,PEDOT PSS

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, حسام زندي, حسام زندي, عزالدين مهاجراني
Faramarz Hossien Babaei, Hesam Zandi, Hesam Zandi,
نام دانشجو : مرتضي شكراني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

ساخت و مشخصه يابي لايه هاي ZUO بر روي زير پايه HOPGبه روش EPDولتاژ بالا و توجيه مشاهدات

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, فرهاد اكبري برومند, فرهاد اكبري برومند, محمد عروتي نيا
Faramarz Hossien Babaei, Farhad Akbari Boroumand, Farhad Akbari Boroumand,
نام دانشجو : سپهر عقيلي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

ساخت و مشخصه يابي لايه هاي اكسيد قلع آلايش شده با فلوئور به روشآلتراسونيك اسپري پايروليز و مطالعه عملي پايداري بلند مدت هدايت الكتريكي آن در دماي بالا

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, نگين معنوي زاده, نگين معنوي زاده, محمد عروتي نيا
Faramarz Hossien Babaei, Negien Manavizadeh, Negien Manavizadeh,
نام دانشجو : عليرضا رنجكش آدرمنابادي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۳

ساخت حسگر براساس خواص ترموالكتريكي اكسيد روي

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, ابراهيم نديمي, نگين معنوي زاده, فرهاد اكبري برومند, شمس الدين مهاجرزاده, ستار ميرزاكوچكي, چيترا دادخواه
Faramarz Hossien Babaei, Ebrahim Nadimi, Negien Manavizadeh, Farhad Akbari Boroumand, , , Chitra Dadkhah
نام دانشجو : سعيد معصومي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

طراحي ساخت و مشخصه يابي حسگر گاز متان (گاز شهري)بر اساس اكسيد قلع

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, نگين معنوي زاده, نگين معنوي زاده, سيدمحسن حسيني گلگو
Faramarz Hossien Babaei, Negien Manavizadeh, Negien Manavizadeh,
نام دانشجو : مريم معلقي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

طراحي، ساخت و مشخصه يابي حسگر مواد فرار آلي براساس PEDOT:PSS و مطالعه عملي تاثير رطوبت هوا بر عملكرد آن

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, فرهاد اكبري برومند, فرهاد اكبري برومند, ستار ميرزا كوچكي
Faramarz Hossien Babaei, Farhad Akbari Boroumand, Farhad Akbari Boroumand,
نام دانشجو : طاهره اكبري

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

ساخت و مشخصه يابي بيني الكترونيكي بر مبناي شوك حرارتي با پالس ولتاژ گرمايشي بهينه براي كاربردهاي صنعتي خاص

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, ابراهيم نديمي, ابراهيم نديمي, سعيده رهبرپور
Faramarz Hossien Babaei, Ebrahim Nadimi, Ebrahim Nadimi,
نام دانشجو : مريم ابراهيمي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

طراحي ، ساخت و مشخصه يابي حسگر فشار هوا با كاركرد بر اساس وابستگي ضريب سيبك به فشار محيط

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, حسام زندي, حسام زندي, سعيده رهبرپور
Faramarz Hossien Babaei, Hesam Zandi, Hesam Zandi,
نام دانشجو : سيده نجمه هاشمي خرم

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

طراحي، ساخت و مشخصه يابي افزاره هاي ممريستوري با ساختار AU/POLy-rutile/Au

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, فرهاد اكبري برومند, فرهاد اكبري برومند, محمد عروتي نيا
Faramarz Hossien Babaei, Farhad Akbari Boroumand, Farhad Akbari Boroumand,
نام دانشجو : نيلوفر دهقاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

طراحي ساخت و تعيين ويژگي هاي الكتونيكي ادوات با ساختار/ Ti/POLy-TIo/TI Structure

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, ابراهيم نديمي, ابراهيم نديمي, سعيده رهبرپور
Faramarz Hossien Babaei, Ebrahim Nadimi, Ebrahim Nadimi,
نام دانشجو : احسان يوسفي آذري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

نشانش لايه هاي اكسيد روي به روش اسپري پاپروليز ايجاداتصال اهمي و اندازه گيري ويژگي هاي الكترونيكي

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, محمد عروتي نيا, حسام زندي, حسام زندي
Faramarz Hossien Babaei, , Hesam Zandi, Hesam Zandi
نام دانشجو : مهدي اكبري ساعتلو

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

طراحي و ساخت سامانه ي ميكروفلوئيديكي براي اندازه گيري ولتاژ سيبك در مايعات و مطالعه ي اثر سيبك در سه الكتروليت متفاوت

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, نگين معنوي زاده, سعيده رهبرپور, نگين معنوي زاده
Faramarz Hossien Babaei, Negien Manavizadeh, , Negien Manavizadeh
نام دانشجو : ياسين ساعدي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

طراحي ساخت و مشخصه يابي قطعات ممريستوري با ساختار Metal/Tio2/Metal

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, ابراهيم نديمي, فرهاد اكبري برومند, شمس الدين مهاجرزاده, ستار ميرزاكوچكي, علي رضا فاتحي
Faramarz Hossien Babaei, Ebrahim Nadimi, Farhad Akbari Boroumand, , , Alireza Fatehi
نام دانشجو : نويد علائي شيني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

طراحي، ساخت و مشخصه يابي مولد ولتاژ سيبك بر اساس لايه نازك اكسيد روي

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, حسام زندي, محسن حسيني گلكو, حسام زندي
Faramarz Hossien Babaei, Hesam Zandi, , Hesam Zandi
نام دانشجو : اميررضا نوري

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

لايه نشاني الكتروفورتيكي ذراتZnO روي چند لايه هاي گرافني

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, حسام زندي, محسن حسيني گلگو, حسام زندي
Faramarz Hossien Babaei, Hesam Zandi, , Hesam Zandi
نام دانشجو : ميلاد قلمبران

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

طراحي، ساخت و مشخصه يابي سامانه‌ي كرونوآمپرومتري براي دسته بندي الكتروليت ها

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, فرهاد اكبري برومند, سعيده رهبرپور, فرهاد اكبري برومند
Faramarz Hossien Babaei, Farhad Akbari Boroumand, , Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : اسماء سوري

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

طراحي ، ساخت و مشخصه يابي ميكروهيتر از لايه نازك اكسيد قلع با كاركرد دراز مدت در 350 درجه سانتي گراد در هوا

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, نگين معنوي زاده, نگين معنوي زاده, سعيده رهبرپور
Faramarz Hossien Babaei, Negien Manavizadeh, Negien Manavizadeh,
نام دانشجو : محمد انصاري

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

حسگر هوشمند براي شناسايي مخلوط هاي گازي بر اساس پايش عبور آنها از كانال هاي متفاوت ميكروفلوئيديكي

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, اميرمسعود سوداگر, فرهاد اكبري برومند, علي رضا فاتحي, رحيم فائز, شمس الدين مهاجرزاده
Faramarz Hossien Babaei, Amir Masoud Sodagar, Farhad Akbari Boroumand, Alireza Fatehi, ,
نام دانشجو : علي هوشيارزارع

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

طراحي و ساخت سامانه ايجاد شوك حرارتي روي اكسيد قلع، مشاهده ي آثار الكترونيكي و تحليل نتايج

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, ابراهيم نديمي, ابراهيم نديمي, محسن حسيني گلگو
Faramarz Hossien Babaei, Ebrahim Nadimi, Ebrahim Nadimi,
نام دانشجو : محسن غارسي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

طراحي، ساخت و مشخصه يابي الكترونيكي اتصال چندلايه هاي گرافن با اكسيدهاي روي و قلع

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, ابراهيم نديمي, سعيده رهبرپور, ابراهيم نديمي
Faramarz Hossien Babaei, Ebrahim Nadimi, , Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : مجتبي جهانگيري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

ساخت، مشخصه يابي و توجيه سوئيچينگ مقاومتي در ساختارهاي افقي فلز/اكسيد الومينيوم/فلز

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, ابراهيم نديمي, ابراهيم نديمي, سعيده رهبرپور
Faramarz Hossien Babaei, Ebrahim Nadimi, Ebrahim Nadimi,
نام دانشجو : مهسا روحاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

اثر تغيير فشار هوا روي ولتاژ سيبك در بدنه هاي اكسيد روي : ساخت نمونه ها، اندازه گيري و تحليل نتايج

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, ابراهيم نديمي, ابراهيم نديمي, سعيده رهبرپور
Faramarz Hossien Babaei, Ebrahim Nadimi, Ebrahim Nadimi,
نام دانشجو : دلسوز حسني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

پياده سازي بيني الكترونيكي روميزي بر اساس مدولاسيون حرارتي سنسور گاز

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, فرهاد اكبري برومند, فرهاد اكبري برومند, محسن حسيني گلگو
Faramarz Hossien Babaei, Farhad Akbari Boroumand, Farhad Akbari Boroumand,
نام دانشجو : علي راست خديو

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

ساخت، بررسي و مشخصه يابي حسگر ماوراء بنفش بر پايه دي اكسيد تيتانيوم

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, فرهاد اكبري برومند, اميرمسعود سوداگر, رضا افضل زاده, كمال محامد پور
Faramarz Hossien Babaei, Farhad Akbari Boroumand, Amir Masoud Sodagar, Reza Afzalzadeh, Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : مهدي محمدزاده لاجوردي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

مطالعه و ساخت حسگر رطوبت براساس ساختار MEH-PPV metal

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, فرهاد اكبري برومند, اميرمسعود سوداگر, رضا افضل زاده, تورج امرايي
Faramarz Hossien Babaei, Farhad Akbari Boroumand, Amir Masoud Sodagar, Reza Afzalzadeh, Toraj Amraee
نام دانشجو : پژمان شعباني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

ساخت نمونه مهندسي و طراحي خط توليد پايلوت براي توليد صنعتي حسگر گاز CO : قسمت اول

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, نگين معنوي زاده, نگين معنوي زاده
Faramarz Hossien Babaei, Negien Manavizadeh, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : شاهين باقرپور آجي بوزه

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

طراحي و پياده سازي سگوي خود تعادل دوچرخ با استفاده از پردازنده هاي ديجيتال

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, امير موسوي نيا, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني
Faramarz Hossien Babaei, Amir Mousavinia, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : عليرضا صالحي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت سامانه اي براي اندازه گيري ضريب See beck در نيمه هادي هاي اكسيدي در دماهي مختلف آناليز نتايج حاصل

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, ابراهيم نديمي, ابراهيم نديمي
Faramarz Hossien Babaei, Ebrahim Nadimi, Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : سعيد معصومي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

شناسايي عملي الكتروليت با هدايت سنجي در ميكروكانال

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, نگين معنوي زاده, نگين معنوي زاده
Faramarz Hossien Babaei, Negien Manavizadeh, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : امين جنابي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

ساخت و اندازه گيري ويژگي هاي الكترونيكي اتصال نقره-اكسيد قلع در محدوده دمايي 300 تا 500 كلوين

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, ابراهيم نديمي, ابراهيم نديمي
Faramarz Hossien Babaei, Ebrahim Nadimi, Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : سعيد مقدم

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

ارزيابي عملي و جبران آثار رانشي ظاهر شده به دليل تغيير عوامل محيطي در پاسخ حسگرهاي گاز TSI با استفاده از روشهاي فازي - عصبي

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, وحيد غفاري نيا, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Faramarz Hossien Babaei, , Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : سهيلا كبيرقديم

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

اثر تغيير دما و جبران سازي آن در پاسخهاي آناليزور گاز ميكروفلويد يكي

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, نگين معنوي زاده, نگين معنوي زاده
Faramarz Hossien Babaei, Negien Manavizadeh, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : سبحان عرفان طلب

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

طراحي و ساخت حسگر گاز آمونياك با عملكرد در دماي اطاق

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, فرهاد اكبري برومند, فرهاد اكبري برومند
Faramarz Hossien Babaei, Farhad Akbari Boroumand, Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : محسن آزادي نيا

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۰۹

شناسايي بو با آرايه مجازي حاصل از مدولاسيون دماي كار يك حسگر گاز نيمه هادي

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, رضا افضل زاده, حميد ابريشمي مقدم, شكرالله شكري كجوري
Faramarz Hossien Babaei, Reza Afzalzadeh, Hamied Abrieshami Moghaddam, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : امير اميني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

تحليل پاسخ هاي حسگر گاز با دماي كار مدوله شده براي تفكيك مخلوط هاي دوجزئي گازها با روشهاي فازي-عصبي

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Faramarz Hossien Babaei, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : خاچيك بابايانس

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۵

زبان الكترونيكي بر پايه مدارهاي ميكروفلوئيديك

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, اميرمسعود سوداگر, سعيد بلالايي, شكرالله شكري كجوري
Faramarz Hossien Babaei, Amir Masoud Sodagar, Saeed Balalaei, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : كيانوش نعمتي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰

طراحي، ساخت، تست و تحليل يك حسگر گاز انتخابگر بر اساس كانال ميكروفلوئيديك روي زيرپايه PMMA براي كاربرد در بيني الكترونيكي

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, رضا افضل زاده, رضا افضل زاده
Faramarz Hossien Babaei, Reza Afzalzadeh, Reza Afzalzadeh
نام دانشجو : محمد پاك نهاد

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۱

بررسي ويزگيهاي الكترونيكي ساختار طلا-نقره-دي اكسيد تيتانيوم -تيتانيوم

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, مجيد جعفريان, فرهاد اكبري برومند, علي خاكي صديق
Faramarz Hossien Babaei, Majid Jafarian, Farhad Akbari Boroumand, Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : سعيده رهبرپور

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۱۷

طراحي ، ساخت و تحليل عملكرد حسگر گاز مجهز به لوله نفوذ و كاربرد ان در بيني الكترونيك

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, حميد ابريشمي مقدم, فرهاد اكبري برومند, محمد طالعي
Faramarz Hossien Babaei, Hamied Abrieshami Moghaddam, Farhad Akbari Boroumand, Mohammad Taleai
نام دانشجو : وحيد غفاري نيا

تاریخ:

تاثير اتمسفر احيايي...

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي
Faramarz Hossien Babaei
نام دانشجو : احسان شكوهمند

تاریخ:

مطالعه ويژگيهاي حسگرهاي گاز...

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي
Faramarz Hossien Babaei
نام دانشجو : شيوا عباس زاده

تاریخ:

لايه نشاني الكتروفورتيكي...

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي
Faramarz Hossien Babaei
نام دانشجو : حسين زماني سيبني

تاریخ:

استفاده از روشهاي شناخت الگو...

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي
Faramarz Hossien Babaei
نام دانشجو : امير اميني

تاریخ:

بررسي كمي و كيفي رانش در حسگرهاي اكسيد فلزي و ..

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي
Faramarz Hossien Babaei
نام دانشجو : مهدي علي آقا سارقميش

تاریخ:

حسگر گاز مجهز به ديواره متخلخل- فاز 2

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي
Faramarz Hossien Babaei
نام دانشجو : اميرحسين علي بيگي

تاریخ:

حسگر گاز مجهز به ديواره متخلخل سراميكي

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي
Faramarz Hossien Babaei
نام دانشجو : كيانوش نعمتي

تاریخ:

تحليل مدل يك حسگر گاز تحت مدولاسيون ...

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي
Faramarz Hossien Babaei
نام دانشجو : سيدمحسن حسيني گلگو

تاریخ:

آشكار سازي اكسيزن با ديود...

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي
Faramarz Hossien Babaei
نام دانشجو : محسن پوراحمد

تاریخ:

فرايند تفت جوشي...

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي
Faramarz Hossien Babaei
نام دانشجو : زهرا كرمي هرستاني

تاریخ:

هدايت الكتريكي بدنه...

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي
Faramarz Hossien Babaei
نام دانشجو : سميه محمدي

تاریخ:

ساخت ديود نقره متخلخل روي ويفر اس-آي...

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي
Faramarz Hossien Babaei
نام دانشجو : مهران سميعي اصفهاني

تاریخ:

تخمين دما با لمس سريع

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي
Faramarz Hossien Babaei
نام دانشجو : سينا سلطان پور

تاریخ:

تأثير ذرات نقره در حساسيت مقاومت الكتريكي اكسيد تيتانيوم به رطوبت

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي
Faramarz Hossien Babaei
نام دانشجو : علي هوشيارزارع

تاریخ:

طراحي و ساخت يك سامانه حسگر گاز با قابليت جبران سازي اثر تغييرات رطوبت و دماي محيط

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي
Faramarz Hossien Babaei
نام دانشجو : محمدرضا حاج ميرزاحيدرعلي

تاریخ:

توليد سوليتون در لامپهاي مايكروويو

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, علي خاكي صديق, محمدصادق ابريشميان, سيداميرالدين صدر نژاد
Faramarz Hossien Babaei, Ali Khaki Sedigh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Seyed Amireddin Sadrnezhad
نام دانشجو : سيدمرادعلي هاشمي

تاریخ:

مدلسازي توليد نابجاييهاي خميده در فرايند رشد تك بلور

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي
Faramarz Hossien Babaei
نام دانشجو : حميدرضا سفيدي شيركوهي

تاریخ:

طراحي ساخت و مشخصه يابي قطعات با ساختارفلز/اكسيدروي/فلز ( Metal/Zno/Metal)

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي
Faramarz Hossien Babaei
نام دانشجو : آرمين علي زاده

تاریخ:

بررسي آثار الكتريكي ناشي از شوك هاي كنترل شده حرارتي در نيمه هادي هاي اكسيد فلزي

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي
Faramarz Hossien Babaei
نام دانشجو : محسن غارسي

تاریخ:

طراحي، ساخت و بررسي خواص الكترونيكي و حسگري اتصال PEDOT:PSS با طلا و تيتانيوم

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي
Faramarz Hossien Babaei
نام دانشجو : ابراهيم چگيني

تاریخ:

طراحي، ساخت، اجرا و مقايسه داده هاي هدايت سنجي وابسته به زمان در الكتروليت هاي سه بعدي( ماكرو) ، دوبعدي ( صفحه اي) و يك بعدي ( ميكرو كانال)

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي
Faramarz Hossien Babaei
نام دانشجو : هستي سرداري مهرآبادي

تاریخ:

طراحي ساخت و مشخصه يابي ادوات ممريستور با ساختارTi/Tio 2/Ti

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي
Faramarz Hossien Babaei
نام دانشجو : ميلاد جبري

تاریخ:

ساخت لايه هاي CuI روي زيرپايه هاي دي الكتريك و اندازه گيري ويژگي هاي الكتريكي و ترموالكتريكي لايه هاي ساخته شده

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي
Faramarz Hossien Babaei
نام دانشجو : زهرا نعمت الهي

تاریخ:

طراحي و ساخت سامانه اي براي اندازه گيري آثار هدايتي و مغناطيسي الكتروليتها در كانال هاي ميكروفلوييديكي

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي
Faramarz Hossien Babaei
نام دانشجو : رامين پولادي

تاریخ:

ساخت اتصالات M*/PEDOT:PSS ثبت مشخصه I-V آن ها و مدل سازي نتايج

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي
Faramarz Hossien Babaei
نام دانشجو : عليرضا كريم پور

تاریخ:

آشكارسازي آغاز تخليه الكتريكي در ترانسفورماتورهاي قدرت

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي
Faramarz Hossien Babaei
نام دانشجو : نگين رهنوردي ياريپور