تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

سنتز دي آريل كالكوژن ها از طريق جفت شدن دي آريل دي سلنيدها / دي سولفيد ها و آريل بورونيك اسيدها در حضور كمپلكس CUL- C22

نام اساتید: برهمن موثق, فاطمه درويش, فاطمه درويش, محمد قربان دكامين
Berahman Movassagh, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish,
نام دانشجو : ياسمين حميديان

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

سنتز بي آريل هاي متقارن از طريق جور جفت شدن آريل بورونيك اسيدها در حضور كاتاليست همگن PdCL2- K5

نام اساتید: برهمن موثق, شهناز رستمي زاده, شهناز رستمي زاده, ذاكر بحريني
Berahman Movassagh, Shahnaz Rostamizadeh, Shahnaz Rostamizadeh,
نام دانشجو : ايمان ملاجعفري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

سنتز برخي از كمپلكس هاي جديد پينسري و كاربن هاي هتروسيكلي (NHC)با فلزات واسطه و كاربرد آنها در واكنش هاي جفت شدن كربن-كربن و كربن -هترواتم

نام اساتید: برهمن موثق, شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, احمد روح الهي
Berahman Movassagh, Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, Ahmad Roohollahi
نام دانشجو : الميرا محمدي سيگاري كار

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

تهيه و كاربرد كاتاليست كمپلكس پالاديم (II) با ليگاند كريپتوفيكس -5 در برخي از واكنشهاي جفت شدن

نام اساتید: برهمن موثق, فاطمه درويش, سرور رمضانپور, محمدقربان دكامين, سرور رمضانپور
Berahman Movassagh, Fatemeh Darvish, Sorour Ramezanpour, , Sorour Ramezanpour
نام دانشجو : شبنم رنجبري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

كاربرد پالاديم (II) با كاربن هاي هتروسيكلي قلاب شده بر روي بستر پلي استايرن((Ps-NHC-Pd (II) در واكنشهاي جفت شدن

نام اساتید: برهمن موثق, شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, فاطمه درويش, هژير بهرامي
Berahman Movassagh, Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish,
نام دانشجو : فاطمه حاجي زاده

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۱

كاربرد كمپلكس مس (I) و ليگاند ترپيريدين در واكنشهاي N - آريلاسيون

نام اساتید: فاطمه درويش, برهمن موثق, شهناز رستمي زاده, شهناز رستمي زاده
Fatemeh Darvish, Berahman Movassagh, Shahnaz Rostamizadeh, Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : مهديه يزديان جندابه

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۵

كاربردهاي سنتزي كمپلكس فلزات با باز شيفت قلاب شده بر روي نانو تيوب هاي كربن و استفاده از كمپلكس C22 با فلزات واسطه به عنوان كاتاليزورهاي ناهمگن

نام اساتید: برهمن موثق, محمدزمان كسايي, شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, علي جباري
Berahman Movassagh, , Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, Ali Jabbari
نام دانشجو : نسرين رضائي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۱۰

كاربرد كمپلكس مس (I) با ليگاند Tpy در برخي از واكنش هاي جفت شدن

نام اساتید: برهمن موثق, فاطمه درويش, شهناز رستمي زاده, شهناز رستمي زاده
Berahman Movassagh, Fatemeh Darvish, Shahnaz Rostamizadeh, Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : ژيلا حسين زاده

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۱۰

كاربرد كمپلكس سالن - پالاديم (II) قلاب شده بر روي نانو لوله هاي كربني چند ديواره به عنوان كاتاليزگر هتروژني و قابل بازيافت در برخي از واكنش هاي آلي

نام اساتید: برهمن موثق, شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, فاطمه درويش
Berahman Movassagh, Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : زهرا حاجيلو

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹

نانو كاتاليزورهاي عامل دار شده اسيدي بر پايه SBA-15 و مغناطيسي Fe3o4: تهيه ، شناسايي و كاربردهاي آنها در سنتز تركيبات آلي

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, برهمن موثق, سعيد بلالايي, فاطمه درويش, علي جباري
Shahnaz Rostamizadeh, Berahman Movassagh, Saeed Balalaei, Fatemeh Darvish, Ali Jabbari
نام دانشجو : ليلي طاهرشمسي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

طراحي و سنتز كاتاليزورهاي سولفونيك اسيدي و فلزي نانو ساختار جديد بر پايه تركيبات ارگانوسيليكا مزوحفره تناوبي (PMOs) و نانو ذرات مغناطيسي (Fe3O4) و كاربرد آنها در برخي تبديلات شيميايي

نام اساتید: برهمن موثق, بابك كريمي, شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, احمد روح الهي
Berahman Movassagh, , Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, Ahmad Roohollahi
نام دانشجو : اكبر مباركي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۵

كاربرد كاتاليزگر ناهمگن ساخته شده ازر كمپلكس پالاديم- سي 22 قلاب شده برروي نانو ذرات مغناطيسي در برخي از واكنشهاي شيمي الي

نام اساتید: برهمن موثق, شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, فاطمه درويش
Berahman Movassagh, Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : احمد تكلوولاشجردي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۵

كاربرد كاتليزگر ناهمگن ساخته شده از كمپلكس پالاديم - سالن قلاب شده برروي نانو لوله هاي كربني چندديواره در برخي واكنشهاي شيمي الي

نام اساتید: برهمن موثق, فاطمه درويش, شهناز رستمي زاده, شهناز رستمي زاده
Berahman Movassagh, Fatemeh Darvish, Shahnaz Rostamizadeh, Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : فاطمه السادات پرويس

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۵

توسعه روشهاي نوين در شيمي تركيبهاي آلي سري كالكوژنها

نام اساتید: برهمن موثق, فاطمه درويش, شهناز رستمي زاده, علي جباري
Berahman Movassagh, Fatemeh Darvish, Shahnaz Rostamizadeh, Ali Jabbari
نام دانشجو : علي يوسفي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶

كاتاليست پالاديم (II) با ليگاند كريپتاند -22 جهت واكنش جفت شدن تقاطعي هك

نام اساتید: برهمن موثق, شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, فاطمه درويش
Berahman Movassagh, Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : شهريار ياشام

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۰

فعال سازي پيوند كربن - هيدورژن در آلكين هاي انتهايي

نام اساتید: برهمن موثق, جهانبخش قاسمي, سعيد بلالايي, شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش
Berahman Movassagh, Jahanbakhsh Ghasemi, Saeed Balalaei, Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : مژگان نويدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۲۶

كاتاليست مس (I) با ليگاند كريپتاند -22 جهت سنتز اينونها و ساير واكنشهاي آلكينهاي انتهايي

نام اساتید: برهمن موثق, سعيد رعيتي, فاطمه درويش, فاطمه درويش
Berahman Movassagh, Saeid Rayati, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : الميرا محمدي سيگاري كار

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۱

سنتز ساده و يك ظرفي بتا- استاميد و كتونها

نام اساتید: برهمن موثق, فاطمه درويش, شهناز رستمي زاده, شهناز رستمي زاده
Berahman Movassagh, Fatemeh Darvish, Shahnaz Rostamizadeh, Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : فرزانه طالب سرشكي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۷

سنتز آلفا- آمينوفسفوناتها به روش جديد

نام اساتید: برهمن موثق, شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, فاطمه درويش
Berahman Movassagh, Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : صبا علاء پور

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۰۸

تهيه نيترو آلدولها از طريق واكنش هنري و واكنش تيا مايكل از طريق سه جزيي و تك ظرفي با استفاده از بازهاي مناسب

نام اساتید: برهمن موثق, شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, فاطمه درويش
Berahman Movassagh, Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : فروغ نيرو بخش

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۹

سنتز تك ظرفي و سه جزيي 5،3،1- تري آريل -2- پيرازولين ها از آلدهيدها ، كتونها و فنيل هيدرازين

نام اساتید: برهمن موثق, شهناز رستمي زاده, شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش
Berahman Movassagh, Shahnaz Rostamizadeh, Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : حسين روح

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۹

حلقه گشايي ناحيه گزين آزيريدين ها به وسيله پتاسيم تيوسيانات و افزايش آزا-مايكل از طريق واكنش سه جزيي آلدئيدها ، كتونها و آمينها در حضور كاتاليستهاي مناسب

نام اساتید: برهمن موثق, فاطمه درويش, فاطمه درويش
Berahman Movassagh, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : سيده سكينه خصوصي نياكي

تاریخ:

ارايه واكنش هاي دومينوي جديد در سنتز تركيبات هتروسيكل با استفاده از گاتاليست هاي پالاريم

نام اساتید: سعيد بلالايي, برهمن موثق
Saeed Balalaei, Berahman Movassagh
نام دانشجو : مرتضي برارجانيان بهنميري

تاریخ:

بررسي تبديل مستقيم آلدوكسيم ها به نيتريل ها با استفاده از PPh3 . Br2 سنتز مشتقات جديد TTF از نوع D-6-A

نام اساتید: فاطمه درويش, برهمن موثق
Fatemeh Darvish, Berahman Movassagh
نام دانشجو : سيدمسعود عرفاني

تاریخ:

بازگشايي حلقه هاي آزيريدين به وسيله تيولها و سنتز بتا - مركاپتوكتونها از طريق واكنش سه جزيي آلدئيدها، كتونها و تيولها

نام اساتید: برهمن موثق
Berahman Movassagh
نام دانشجو : امير رخشاني ساري قيه

تاریخ:

سنتز الكتروشيمي B - آزيدو سلنيدها از طريق الكترواكسايش دي سلنيد ها

نام اساتید: احمد روح الهي, برهمن موثق
Ahmad Roohollahi, Berahman Movassagh
نام دانشجو : زينت اصغري