تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

تقارن و حس جهت در گراف هاي برچسب دار

نام اساتید: امير رهنماي برقي, فرزانه رمضاني بناب, فرزانه رمضاني بناب
Amir Rahnamai Barghi, Farzaneh Ramezani Bonab, Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : آذر درخشان هوره

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

جبر جدولي p- چندجمله اي و كاربردهاي آن در حالت گيبس

نام اساتید: امير رهنماي برقي, شعبان قلندرزاده, علي رضا مقدم فر, حسين جوهري
Amir Rahnamai Barghi, Shaban Ghalandarzadeh, Alireza Moghaddamfar, Hossein Jowhari
نام دانشجو : معصومه كوهستاني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

شناسايي خوشه در گرافها و كاربردهاي آن

community detection in graphs and its applications

نام اساتید: امير رهنماي برقي, شعبان قلندرزاده, محسن رضاپور, حسن خدائي مهر
Amir Rahnamai Barghi, Shaban Ghalandarzadeh, Mohsen Rezapour, Hassan Khodaiemehr
نام دانشجو : ارمان فردوسي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

گسترش ماشين يادگيري بي نهايت به الگوي همكاري (هم نيروزايي ) غير زائد مبتني بر طبقه بندي گراف

نام اساتید: امير رهنماي برقي, علي رضا مقدم فر, علي رضا مقدم فر
Amir Rahnamai Barghi, Alireza Moghaddamfar, Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : سحر عابدزاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

ناحيه مورد نياز براي رسم گراف با كمترين يال عبوري

نام اساتید: امير رهنماي برقي, فرزانه رمضاني بناب, فرزانه رمضاني بناب
Amir Rahnamai Barghi, Farzaneh Ramezani Bonab, Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : محمد ملك حسيني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

حس مسيريابي روي برخي از گراف ها و كاربردهاي آن

Sense of direction on some graphs and its applications

نام اساتید: امير رهنماي برقي, فرزانه رمضاني بناب, حسين جوهري, سيدمسعود فاطمي
Amir Rahnamai Barghi, Farzaneh Ramezani Bonab, Hossein Jowhari, Seyed Masoud Fatemi
نام دانشجو : مريم براتي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۲

رده هاي p– اسكيم ها و اسكيم هاي ناشي از گراف ها

نام اساتید: امير رهنماي برقي, شعبان قلندرزاده, حسن حقيقي, فرزانه رمضاني بناب
Amir Rahnamai Barghi, Shaban Ghalandarzadeh, Hassan Haghighi, Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : فاطمه راعي برندق

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۳

ارتباط بين اسكيم هايس شركت پذير و اشيا تركيباتي

نام اساتید: امير رهنماي برقي, علي رضا مقدم فر, شعبان قلندرزاده, هاشم پروانه مسيحا
Amir Rahnamai Barghi, Alireza Moghaddamfar, Shaban Ghalandarzadeh, Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : اعظم‌السادات حسيني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۱۷

جبر هاي جدولي و كاربردهايش در رده اي از اسكيم هاي شركت پذير

نام اساتید: امير رهنماي برقي, محمدرضا پيغامي, علي رضا مقدم فر, ابراهيم قرباني
Amir Rahnamai Barghi, Mohammad Reza Peyghami, Alireza Moghaddamfar, Ebrahim Ghorbani
نام دانشجو : حسين مشتاق

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۱۲

رده اي از گراف هاي جهت دار قويا منتظم

نام اساتید: امير رهنماي برقي, علي رضا مقدم فر, ابراهيم قرباني, ابراهيم قرباني
Amir Rahnamai Barghi, Alireza Moghaddamfar, Ebrahim Ghorbani, Ebrahim Ghorbani
نام دانشجو : نسرين انوشه ئي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۲۸

گراف هاي قويا منتظم جهت دار با

نام اساتید: امير رهنماي برقي, علي رضا مقدم فر, فرزانه رمضاني بناب, شعبان قلندرزاده
Amir Rahnamai Barghi, Alireza Moghaddamfar, Farzaneh Ramezani Bonab, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : سيده بتول پژمان سرشكه

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۲۸

وجود گراف هاي جهت دار قويا منتظم براي يك خانواده ي نامتناهي از پارامتر هاي قابل قبول

نام اساتید: امير رهنماي برقي, علي رضا مقدم فر, فرزانه رمضاني بناب, شعبان قلندرزاده
Amir Rahnamai Barghi, Alireza Moghaddamfar, Farzaneh Ramezani Bonab, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : مينا رجبي پارسا

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰

C- جبرهاي آمورفيك و كاربردهاي آن در اسكيم هاي شركت پذير

نام اساتید: امير رهنماي برقي, علي رضا مقدم فر, فرزانه رمضاني بناب, فرزانه رمضاني بناب
Amir Rahnamai Barghi, Alireza Moghaddamfar, Farzaneh Ramezani Bonab, Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : زهرا سلطاني قالهر

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰

كلاسي از اسكيم هاي طيف ساده

نام اساتید: امير رهنماي برقي, علي رضا مقدم فر, فرزانه رمضاني بناب
Amir Rahnamai Barghi, Alireza Moghaddamfar, Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : سيده زهرا حسيني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۸

طرح هاي بلوكي دايره وار ناشي از شبه حلقه هاي مسطح

نام اساتید: امير رهنماي برقي, علي رضا مقدم فر, شعبان قلندرزاده, شعبان قلندرزاده
Amir Rahnamai Barghi, Alireza Moghaddamfar, Shaban Ghalandarzadeh, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : طاهره نشاط

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۶

كران هايي روي زير مجموعه هاي اسكيم ها

نام اساتید: امير رهنماي برقي, علي رضا مقدم فر, شعبان قلندرزاده, شعبان قلندرزاده
Amir Rahnamai Barghi, Alireza Moghaddamfar, Shaban Ghalandarzadeh, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : منصوره مهتابي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۶

طرح هاي مرتبط به جبرهاي سلولي از نوع

نام اساتید: امير رهنماي برقي, علي رضا مقدم فر, شعبان قلندرزاده, شعبان قلندرزاده
Amir Rahnamai Barghi, Alireza Moghaddamfar, Shaban Ghalandarzadeh, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : الهام شعباني

تاریخ:

شناسايي طرحهاي شركت پذير گروه (2,7)PSLتوسط اعداد اشتراكي آن

نام اساتید: امير رهنماي برقي
Amir Rahnamai Barghi
نام دانشجو : مهديه حكيمي پروچ

تاریخ:

درجات و IP-گراف هاي اسكيم هاي شركت پذير

نام اساتید: امير رهنماي برقي
Amir Rahnamai Barghi
نام دانشجو : سعيد شالچي

تاریخ:

يك ساختار اسكيم شركت پذير آمورفس ناشي از يك اسكيم شركت پذير دوري وار

نام اساتید: امير رهنماي برقي
Amir Rahnamai Barghi
نام دانشجو : رضا رحماني

تاریخ:

افرازهاي هم ارز اسكيم هاي شركت پذير مسطح.

نام اساتید: امير رهنماي برقي
Amir Rahnamai Barghi
نام دانشجو : راحله طالبي

تاریخ:

آناليز داده ها با استفاده از گراف هاي متقاطع

نام اساتید: امير رهنماي برقي
Amir Rahnamai Barghi
نام دانشجو : آوا شرفي

تاریخ:

حس مسيريابي روي برخي از گراف ها و كاربردهاي آن

نام اساتید: امير رهنماي برقي
Amir Rahnamai Barghi
نام دانشجو : مريم براتي

تاریخ:

مقادير ويژه گراف هاي فاصله منتظم

نام اساتید: امير رهنماي برقي
Amir Rahnamai Barghi
نام دانشجو : فاطمه رشيدي پشته