تاریخ:

بررسي عددي تاثير بيماري آنوريزم آئورت بر انواع مختلف دريچه آئورت با استفاده از برهم كنش سازه - سيال

نام اساتید: امير محمد ستاري, مجيد سلطاني
Amir Sattari, Majid Soltani
نام دانشجو : كيان جاوري