از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ تا تاریخ :

مدير گروه خودرو

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

معاون پژوهشي و فناوري دانشكده مهندسي مكانيك

از تاریخ : ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده