انتخاب قواي محرك مناسب و تحليل ديناميكي يك موتور سيكلت

نام اساتید: اميرحسين شامخي, سيدحسين ساداتي
Amir Hossein Shamekhi, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : نيلوفر حسين خاني

طراحي و ساخت موتور سيكلت كاملا الكتريكي

نام اساتید: اميرحسين شامخي, مجيد عميد پور, مجيد بازارگان
Amir Hossein Shamekhi, Majied Amidpour, Majid Bazargan
نام دانشجو : علي عابدين زاده

تحليل ارتعاشي سازه موتورسيكلت با استفاده از نرم افزار

نام اساتید: اميرحسين شامخي, سيدحسين ساداتي
Amir Hossein Shamekhi, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : مينا ملاجان

طراحي و ساخت پلت فرم موتورسيكلت برقي

نام اساتید: اميرحسين شامخي
Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : علي ثمره فيلسوفي

مدلسازي و شبيه سازي گشتاور و دور خروجي از مبدل گشتاور

نام اساتید: اميرحسين شامخي, سيدسعيد خلفوند
Amir Hossein Shamekhi, Seyed saeid Khalafvand
نام دانشجو : ميلاد يونسي

مدلسازي ديناميكي و توسعه الگوريتم كنترلي براي ترمز ABS

نام اساتید: اميرحسين شامخي, رضا كاظمي
Amir Hossein Shamekhi, Reza Kazemi
نام دانشجو : سعيد شكاري كله سر

تعيين ضريب درگ خودروي سمند با استفاده از نرم افزارهاي CFD

نام اساتید: اميرحسين شامخي, صادق صديقي, محمد شرعيات, شهرام آزادي
Amir Hossein Shamekhi, Sadegh Seddighi, Mohammad Shariyat, Shahram Azadi
نام دانشجو : احمدرضا صادقي