از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ تا تاریخ :

عضو كميته روابط بين الملل دانشكده مهندسي هوا فضا

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ تا تاریخ :

نماينده شوراي توسعه و برنامه ريزي آموزشي دانشكده هوافضا

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ تا تاریخ :

معاون آموزشي وتحصيلات تكميلي دانشكده

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۰۷/۱۹

سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي هوافضا

از تاریخ : ۱۳۸۹/۰۷/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۲۴

مديريت گروه آموزشي

از تاریخ : ۱۳۸۸/۰۳/۱۱ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۰۱/۰۱

مسئول راه اندازي و سرپرست آزمايشگاه آموزشي ابزار دقيق

از تاریخ : ۱۳۸۴/۰۹/۲۰ تا تاریخ :

عضو هيئت مديره انجمن هوا فضا ايران