از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي نانو مواد محاسباتي

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

بابت ارزيابي پرونده ارتقاء دكتر صلاحي نژاد

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ تا تاریخ :

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي و علم مواد

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

مدير گروه هاي آموزشي دانشكده مواد