مشخصات فردی

نام: شکرالله

نام خانوادگی: شکری کجوری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: shokri@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/ShokrollahShokriKojori


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: بازنشسته

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: الکترونیک قدرت و ماشین الکتریکی

واحد سازمانی: مهندسی برق