طراحي موتور DC مغناطيسي دائم PMDCM با قدرت پايين

نام اساتید: عباس هوشمند ويكي, اصغر اكبري ازيراني, شكرالله شكري كجوري
Abbas Houshmand Viki, Asghar Akbari Azierani, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : حامد فرهادي قريبه

مطالعه و طراحي يك ترانسفورمر توزيع با استفاده از ابررسانا

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, محمد اردبيلي, عباس هوشمند ويكي
Shokrollah Shokri Kojori, Mohammad Ardebili, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : محمدامين خضري

طراحي وپياده سازي مدارفرمان چيلرصنعتي

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, محمد اردبيلي, اصغر اكبري ازيراني
Shokrollah Shokri Kojori, Mohammad Ardebili, Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : محمدهادي سيف

شبيه سازي عملكرد حالت پايدار يك ماشين DC بدون جاروبك BLDCM

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري
Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : احمد آتش گزل آبادسفلي

شبيه سازي وتحليل عملكرد پايداري وديناميكي موتور BLDCM (فاقد جاروبكDC )و انتخاب درايو مناسب براي ماشين

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, كريم عباس زاده, عباس هوشمند ويكي
Shokrollah Shokri Kojori, Karim Abbaszadeh, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : اويس شوشتري

مطالعه يك ترانسفورمر فركانس متغير

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, عباس هوشمند ويكي, كريم عباس زاده
Shokrollah Shokri Kojori, Abbas Houshmand Viki, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : محمد شريعت

طراحي سيستم كنترلي براي يك نوع ذخيره سازي انرژي سرعت متغير

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, محمد اردبيلي
Shokrollah Shokri Kojori, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : بهروز رشيدي اورنجقي

تحليل ديناميكي وطراحي سيستم كنترلي براي ميكرو موتور

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, تورج امرايي
Shokrollah Shokri Kojori, Toraj Amraee
نام دانشجو : پوريا عليا

مطالعه بارهاي ضربه اي درشبكه توزيع و بررسي اثرات آنها

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, عباس هوشمند ويكي
Shokrollah Shokri Kojori, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : حسام انيسي

شبيه سازي وعملكرد حالت پايدار يك ماشين DCبدون جاروبك (BLDCM)

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, محمد اردبيلي
Shokrollah Shokri Kojori, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : احمد آتش گزل آبادسفلي

مطالعه و تحقيق و مقايسه راندمان در PMSM با Nd-Fe-B يا فريت

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, محمد اردبيلي
Shokrollah Shokri Kojori, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : قاسم صدر

مقايسه و تحليل توپولوژي هاي مختلف تپ چنجر هاي الكترونيكي و مكانيكي ترانسفورمر

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري
Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : محمدجعفر بلاغي اينالو

مطالعه روشهاي محدود كردن جريان هجومي در ترانسفرمرو طراحي روش كنترل سوئيچينگ براي يك ترانسفورمر تك فاز

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, علي اصغر رضي كاظمي
Shokrollah Shokri Kojori, Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : حامد عبادي

مقايسه فني و اقتصادي ژنراتورهاي PMSGو DFIG جهت كاربرد در توربين هاي بادي

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, محمد اردبيلي
Shokrollah Shokri Kojori, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : فاطمه اخوان صديقي

بررسي و شبيه سازي عملكرد ترانسفور فركانس متغير با استفاده از معادلات حالت سيستم

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, عباس هوشمند ويكي
Shokrollah Shokri Kojori, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : عارف غضنفري سوادكوهي

طراحي كترلر ژنراتور PMSG به منظور رديابي نقطه توان ماكزيمم در يك نيروگاه بادي كوچك

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, عباس هوشمند ويكي
Shokrollah Shokri Kojori, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : سعيد خاطري ابري

طراحي و شبيه سازي يك موتور سويچ رلكتانس (SR) با سيستم كنترلي

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, صادق شاملو
Shokrollah Shokri Kojori, Sadegh Shamlou
نام دانشجو : كوشا محبي

مطالعه و بررسي يك نيروگاه فتوولتايي و سيستم هاي كنترلي آن

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, عباس هوشمند ويكي
Shokrollah Shokri Kojori, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : سعيد مصطفوي لايق

بررسي و مطالعه انواع موتورهاي سنكرون خطي

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, محمد اردبيلي
Shokrollah Shokri Kojori, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : حسين رباني

بررسي و مقايسه روش هاي مختلف به دست آوردن نقطه بيشترين قدرت (MPPT) در يك مركز PV

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, محمد اردبيلي
Shokrollah Shokri Kojori, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : اميرعلي قرباني

مطالعه، تحقيق و بررسي پيل هاي سوختي

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, اصغر اكبري ازيراني
Shokrollah Shokri Kojori, Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : اميررضا مرندي

مطالعه و بررسي چگونگي عملكرد نيروگاه هاي خورشيدي حرارتي

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, اصغر اكبري ازيراني
Shokrollah Shokri Kojori, Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : كاويان كمالي نژاد

مطالعه انرژي هاي زمين گرمايي و چگونگي توليد برق از اين نوع انرژي ها

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, علي اصغر رضي كاظمي
Shokrollah Shokri Kojori, Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : افشين رجعتي

مطالعه و تحقيق و بررسي منابع دريايي جهت توليد انرژي الكتريكي

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, اصغر اكبري ازيراني
Shokrollah Shokri Kojori, Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : علي حاجي حسيني