مشخصات فردی

نام: شهناز

نام خانوادگی: رستمی زاده


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: rostamizadeh@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/ShahnazRostamizadeh


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: بازنشسته

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی

گرایش: شیمی آلی

واحد سازمانی: شیمی