مشخصات فردی

نام: محسن

نام خانوادگی: سلطانپور


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: soltanpour@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۷۷۹۴۷۴ (ext, ۴۰۱)

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohsenSoltanpour


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: آب

واحد سازمانی: مهندسی عمران