مشخصات فردی

نام: حجت الله

نام خانوادگی: لطیفی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: hojatollahlatifi@gmail.com

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HojatollahLatifi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: تربیت بدنی

گرایش: تربیت بدنی

واحد سازمانی: مرکز آموزش های عمومی