مشخصات فردی

نام: حمید

نام خانوادگی: خرسند


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: hkhorsand@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HamidKhorsand


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مواد

گرایش: شناسائی و انتخاب مواد مهندسی

واحد سازمانی: مهندسی و علم مواد