مشخصات فردی

نام: برهمن

نام خانوادگی: موثق


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: movassagh@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/BerahmanMovassagh


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی

گرایش: شیمی آلی

واحد سازمانی: شیمی