مشخصات فردی

نام: امیرحسین

نام خانوادگی: شامخی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: shamekhi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AmirHosseinShamekhi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی خودرو

گرایش: خودرو

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک