مشخصات فردی

نام: عباس

نام خانوادگی: منتظری هدش


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: a_montazeri@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AbbasMontazerihedesh


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مواد

گرایش: شکل دادن فلزات

واحد سازمانی: مهندسی و علم مواد